Publicerad: 8 januari 2020

CEMR-deklarationen

SKR står bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna den.

Ett åtagande för jämställdhet på lokal nivå

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna.

CEMR-deklarationen

Deklarationen har en egen webbplats

Arbetet med CEMR-deklarationen samordnas från ett så kallat Observatory, en webbplats som drivs av CEMR. På sidan finns alla undertecknare som anmält att de ställt sig bakom deklarationen, men också lärande exempel, metodstöd och nyheter om CEMR:s jämställdhetsarbete.

Observatory of the European Charter for Equality of Women and Men in Local life

Att underteckna deklarationen

När den politiska ledningen fattat beslut om att ställa sig bakom deklarationen, skickar undertecknande organisation en bekräftelse till CEMR:s kansli i Bryssel, på en särskild blankett:

Blankett för att bekräfta undertecknande av CEMR-deklarationen (JPG, öppnas i nytt fönster)

Bekräftelsen skickas till:

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

Square De Meeûs 1

1000 Brussels

Belgium

Observera att den adress till CEMR som anges i deklarationen är fel.

Undertecknande organisation bör också informera den nationella koordinatorn (se kontaktuppgifter längst ner på denna sida).

Positionspapper i tio punkter

Från juli 2018 till december 2020 leds arbetet i CEMR:s jämställdhetskommitté av SKR:s 3. vice ordförande Emil Broberg. Han är också CEMR:s talesperson i jämställdhetsfrågor. I samband med CEMR-konferensen i Bilbao sommaren 2018 antog organisationen ett nytt positionspapper och en handlingsplan för jämställdhetsarbetet under de kommande åren.

Positionspapperet omfattar tio punkter:

  1. Ett starkare politiskt åtagande för jämställdhet på alla nivåer i Europa
  2. Öka andelen kvinnor i politiska församlingar och jämn fördelning av makt och inflytande
  3. Sätt stopp för mäns våld mot flickor och kvinnor
  4. Stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och ekonomiska självständighet
  5. Underlätta att kombinera arbete och familjeliv
  6. Höja medvetenheten om hur ojämställdhet skapas och återskapas i samhället
  7. Jämställd tillgång till välfärdstjänster, service och resurser
  8. Jämställdhet som europeiskt kärnvärde i internationella sammanhang
  9. Jämställdhetsperspektiv i flykting- och migrationspolitiken
  10. Finansiering av lokalt jämställdhetsarbete

CEMR:s positionspapper och handlingsplan för jämställdhet 2018-2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kampanj för fler kvinnor i politiken

Inför valet till Europaparlamentet 2019 genomförde CEMR en kampanj för att synliggöra kvinnor i politiken och att främja en jämn fördelning av makt och inflytande: “Power2Her – European Elections 2019"

Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars lanserade CEMR en rapport som visar att mindre än 20 procent av borgmästarna och kommunstyrelseordföranden i Europa och mindre än 30 procent av de nationella parlamentens ledamöter är kvinnor.

CEMR:s rapport Women in Politics (PDF, öppnas i nytt fönster)

Mer information om kampanjen finns på CEMR-deklarationens hemsida (länk, öppnas i nytt fönster)

Nästan alla i Sverige omfattas av deklarationen

Fram till december 2019 har 111 av landets 290 kommuner ställt sig bakom deklarationen, från Kiruna i norr till Simrishamn i söder, däribland de tio största kommunerna. Alla regioner utom två har också skrivit under. Det innebär att de flesta personer i Sverige lever i en kommun eller region där den politiska ledningen åtagit sig att driva ett jämställdhetsarbete med CEMR-deklarationen som plattform.

CEMR-kommuner

Fakta

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Jämställdhetsdeklarationen antogs av CEMR:s högsta politiska ledning i maj 2006.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!