Publicerad: 2 juni 2020

Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du som arbetar med personal- och arbetsgivarfrågor inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård få råd och stöd för en hållbar kompetensförsörjning.

Allt fler invånare kommer i kontakt med socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, och behoven kommer att växa de kommande tio åren. Samtidigt går många socialsekreterare, undersköterskor, stödassistenter och sjuksköterskor i pension.

Strategi och mål

I december 2018 fastställdes den strategi som är vägledande för SKR:s stödjande arbete. Strategin har fyra mål, med förslag till åtgärder och aktiviteter. De fyra målen ska sammantaget leda till en stärkt socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård där medarbetare och chefer trivs och känner stolthet över en verksamhet som lever upp till krav och förväntningar.

De fyra målen är:

  • Minska beroendet av kortsiktiga bemanningslösningar
  • Säkra kompetensen utifrån framtida behov
  • Öka attraktiviteten för välfärdsjobben i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Skapa klimat för lärande och innovation.

I strategin kan ni hitta vad SKR ska arbeta med på nationell nivå samt tips på vad den regionala och lokala nivån kan göra.

Strategi för kompetensförsörjning inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (PDF, nytt fönster)

För att nå målen krävs ett samordnat arbete på nationell, regional och lokal nivå. Ett rimligt tidsperspektiv för att få igång detta är tre år, där 2019 är startår. Med regional nivå menas det stöd som riktas till kommunerna inom de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Kunskapsstyrning inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Stora rekryteringsutmaningar

Idag arbetar cirka 1,2 miljoner personer i välfärden. Av dessa finns drygt 275 600 anställda i socialtjänstens olika verksamheter och i den kommunala hälso- och sjukvården. De kommande tio åren ökar både antalet barn och antalet äldre i befolkningen. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte lika mycket, och i vissa delar av landet minskar antalet.

Det innebär att konkurrensen om arbetskraften ökar på hela arbetsmarknaden. Kommunerna måste vara attraktiva arbetsgivare och arbeta strategiskt för att minska rekryteringsbehovet. Från nu och fram till år 2026 kommer kommuner och regioner att behöva rekrytera cirka 500 000 personer, dels som en följd av de demografiska behoven, dels på grund av pensionsavgångar.

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Arbetstyngdsmätning inom socialtjänsten

Det är inte bara mängden ärenden som påverkar upplevelsen av belastning inom socialtjänsten. Faktorer som typen av ärende, medarbetarens erfarenhet och stödet från den närmsta chefen påverkar också hur arbetssituationen upplevs.

I en webbsändning från november 2018 beskrivs ett antal metoder för att mäta sin egen arbetstyngd.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare
  • Helena Henningson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!