Publicerad: 2 april 2020

Läkarintyg vid sjukfrånvaro

När arbetstagaren är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom behöver detta styrkas med ett läkarintyg.

Den rådande situationen i samhället med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har föranlett regeringen att vidta vissa ändringar när det gäller sjukförsäkringen. Bland annat innebär det att de tidsgränser vad gäller skyldighet att lämna in läkarintyg som redovisas nedan i FAQ inte längre överensstämmer med såväl sjuklönelagen som socialförsäkringsbalken.

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset, Regeringskansliet

Information om ersättning med anledning av coronaviruset, Försäkringskassan

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar

Läkarintygets funktioner

Läkarintyget har flera funktioner:

  • under sjuklöneperioden, ska arbetstagaren som huvudregel lämna in ett läkarintyg om hen är borta från arbetet fler än 7 kalenderdagar.
  • vid förstadagsintygsföreläggande, även kallat ”förstadagsintyg”, ska arbetstagaren lämna in ett läkarintyg från och med kalenderdag 1 i sjukfallet.
  • om sjukperioden passerar kalenderdag 14, ska arbetstagaren fortsätta att styrka rätt till frånvaro på grund av sjukdom med hjälp av ett läkarintyg. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. I arbetet med att bedöma behov av stöd och anpassningsåtgärder för arbetstagaren behöver arbetsgivaren ett läkarintyg som ger de medicinska förutsättningarna för rehabiliteringen.

Om arbetstagarens frånvaro är kortare än 8 kalenderdagar behövs, som huvudregel, inget läkarintyg.

Utfärdande av läkarintyg

Läkarintyget får endast utfärdas av läkare eller tandläkare. Det är inte möjligt att överlåta rätten att utfärda läkarintyget till någon annan profession, exempelvis sjuksköterska eller fysioterapeut. Mer information om vem som får utfärda läkarintyg finns i de frågor och svar som SKR har tagit fram.

Intyget utfärdas i Webcert för de vårdgivare som är knutna dit. Den tekniska förvaltningen och driften av Webcert sköts av Inera AB.

För vårdgivare som inte använder Webcert, finns ifyllbara PDF:er tillgängliga.

Läkarintyg för sjuklöneperioden, dag 1 till och med dag 14

SKR har i samarbete med de andra större arbetsgivarorganisationerna, tagit fram ett nytt formulär för ett läkarintyg avsett för sjuklöneperioden. Arbetet har genomförts för att ge hälso- och sjukvården tillgång till ett intyg med de frågeställningar som arbetsgivare behöver svar på tidigt i sjukfallet. Intyget är benämnt AG 1-14.

Läkarintyget för sjuklöneperioden har flera viktiga syften:

  • Det styrker individens rätt till sjuklön och är ett beslutsunderlag för arbetsgivaren vid bedömning av om arbetstagaren har rätt till sjuklön under sjuklöneperioden, dag 1-14.
  • Det styrker individens rätt att vara frånvarande från arbetet, samt vilka arbetsuppgifter hen inte bör utföra.
  • Det kan ge arbetsgivaren vägledning till om det går att anpassa arbetsuppgifter för att göra det möjligt för individen att utföra visst arbete. Informationen kan även ha betydelse för arbetsgivaren i det tidiga rehabiliteringsarbetet.

Intyg AG 1-14 (PDF, nytt fönster)

Läkarintyg från och med dag 15 i sjuklöneperioden

SKR har tagit fram en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning som kan att användas från och med dag 15 i sjukperioden. I vissa fall kan det även användas under sjuklöneperioden. SKR:s intyg benämns AG 7804.

SKR bedömer att det är nödvändigt med hänsyn till GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift att ta fram en särskild arbetsgivarversion av det läkarintyg som Försäkringskassan använder vid sjukdom. Hälso- och sjukvården bör inte använda ett intygsformulär där Försäkringskassan uppges vara mottagare i de fall där patientens arbetsgivare är mottagare.

Informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg kan återanvändas genom att innehållet överförs till arbetsgivarversionen av läkarintyget i intygsapplikationen Webcert. Därmed är innehållet i intyget som är avsett för arbetsgivaren i princip detsamma som i Försäkringskassans intyg, förutom att arbetstagaren får möjlighet att själv välja om hen vill uppge diagnos.

Intyg AG 7804 (PDF, nytt fönster)

Förutsättningar för en effektiv rehabilitering

Arbetsgivaren har ett långtgående och omfattande ansvar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Denna skyldighet är reglerad i socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och genom Arbetsdomstolens praxis. I arbetet med att bedöma behov av stöd och anpassningsåtgärder för arbetstagaren behöver arbetsgivaren ett läkarintyg som ger de medicinska förutsättningarna för rehabiliteringen.

Sedan 2018 har arbetsgivaren en skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete när en individ kan antas vara sjuk under en längre tid. Planen ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov. Bedömningen ska baseras på hälso- och sjukvårdens uppgifter i ett läkarintyg om individens funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och prognos samt utifrån arbetsplatsens förutsättningar.

Rehabiliteringsansvar

Frågor och svar

SKR har samlat ett antal svar på frågor som kan uppkomma vid utförande av läkarintyg vid sjukdom.

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!