Publicerad 1 april 2021

Personal- och kompetensförsörjning

SKR arbetar med att följa upp rekryteringsbehovet på nationell nivå, påverka utbildningsanordnare och ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren.

Glädjande nog finns ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Arbetsgivarnas utmaning är att ta vara på det stora intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling.

Antalet anställda i kommuner och regioner har ökat under flera år och uppgick i november 2018 till nästan 1,2 miljoner. Av dessa arbetar ungefär 900 000 i kommuner och 280 000 i regionerna.

Andelen som arbetar heltid ökar

Både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid ökar.

  • Mellan 2009 och 2018 ökade andelen heltidsanställda i kommunerna från 70 till 80 procent. Motsvarande andelar som arbetade heltid ökade från 60 till 68 procent.
  • Bland anställda i regionerna ökade andelen heltidsanställda med 8 procentenheter mellan 2009 och 2018, från 81 till 89 procent. Andelen som arbetar heltid ökade från 63 till 69 procent.

Antalet anställda som är 65 år och äldre ökar

Ökningen av antalet 65 år och äldre som arbetar kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering, har ökat kraftigt. Sedan år 2005 har antalet anställda i kommuner och regioner ökat från 10 000 till 49 000 personer för denna ålderskategori.

Sjukfrånvaro

Ett tydligt mönster i Sverige är att sjukfrånvaron varierar kraftigt över tid. Efter en stadig ökning sedan 2010 sjunker sjuktalet återigen. Sett över en längre period, ligger sjukfrånvaron på en relativt låg nivå.

Sjukfrånvaro 1955-2018

Sjukfrånvaron i kommuner och regioner sjunker

Utvecklingen av sjukfrånvaron i kommun och region följer samma mönster som arbetsmarknaden i övrigt. Det finns långa cykler av ökningar och minskningar. Ökningen som skedde sedan 2010 övergick under 2017 till en minskning. På sikt eftersträvas att komma bort från dessa svängningar och istället hitta former för att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå.

Sjukfrånvaro kommuner 1997-2018
Sjukfrånvaro regioner 1997-2018

Sjukfrånvaron påverkar kompetensförsörjningen

Endast sett till den sjukfrånvaro som varar längre än 30 dagar, oavsett hel- eller deltidssjukskrivning, genererade sjukfrånvaron 2018 ett bortfall av personal i kommunerna som motsvarade cirka 25 100 årsarbetare. I regionerna motsvarade samma sjukfrånvaro cirka 7 300 årsarbetare år 2018.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset