Publicerad 13 mars 2023

Lärande exempel, klimat: Underlätta näringslivets omställning

Kommuner och regioner har en viktig roll i att skapa och medverka i arenor som underlättar samverkan och dialog med och mellan näringsliv, akademi, myndigheter och andra samhällsaktörer. Det handlar dels om att främja nätverkande för att dela ny kunskap och praktik, dels att kroka arm genom gemensam färdriktning och gemensamma projekt.

Lärande exempel

 • Industriell och urban symbios i Sotenäs – för vår hållbara framtid

  I Sotenäs är samarbete ledordet. Sotenäs Symbioscentrum stödjer industriell och social symbios mellan företag i kommunen eftersom systemet blir effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Det har lett till såväl fler företagsetableringar i kommunen som minskade CO2-utsläpp och ökad användning av återvunna material.
  Innovation, Näringsliv, Samhällsplanering Klimat, Miljö, hälsa
 • Händelö Eco-Industrial Park – att få ut mer resurser av det som blir över

  Genom att se avfall som en resurs kan de sex aktörer som utgör Händelö Eco-Industrial Parks bioraffinaderi leverera tre slutprodukterprodukter - bioetanol, djurfoder och kolsyra - med extremt bra klimatprestanda. Kan detta lärande exempel inspirera din kommun att också hitta företagssymbioser?
  Arbetsmarknad, Innovation Byggande, Klimat
 • Skånes Effektkommission – samverkan för att skapa rätt förutsättningar för el, energi och elektrifiering i Skåne

  Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission för att samla aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatomställningen. Ambitionen är att påverka nationell nivå för att tillgången till el ska bli god, tillförlitlig och till rätt pris. Arbetet har också bidragit till en större förståelse, kunskap och samsyn bland de skånska aktörerna på el- och energiområdet.
  Arbetsmarknad, Innovation Byggande, Klimat
 • Uppsala klimatprotokoll – ett lokalt klimatavtal mellan offentliga och privata aktörer

  Sedan 2010 har aktörer från olika branscher i Uppsala samverkat inom ramen för nätverket Uppsala klimatprotokoll. Nätverket samlar en bredd av medlemmar bakom samma mål – att sänka utsläppen i linje med vad Parisavtalet kräver för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
  Näringsliv Klimat
 • Företag, föreningar och kommunen formar tillsammans Falkenbergs klimatinitiativ

  Dialoger mellan näringsliv och kommun om hur Falkenberg ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030 satte fingret på vikten att gå samman för att hitta lösningar. Det blev starten till Falkenbergs klimatinitiativ.
  Arbetsmarknad, Näringsliv Klimat, Miljö, hälsa

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.