Publicerad 12 mars 2023

Händelö Eco-Industrial Park – att få ut mer resurser av det som blir över

Genom att se avfall som en resurs kan de sex aktörer som utgör Händelö Eco-Industrial Parks bioraffinaderi leverera tre slutprodukterprodukter - bioetanol, djurfoder och kolsyra - med extremt bra klimatprestanda. Kan detta lärande exempel inspirera din kommun att också hitta företagssymbioser?

Sammanfattning

Projektledningen som består av Cleantech Östergötland och Energikontoret Östergötland har samlat sex aktörer (en kommun, ett kraftvärmeverk, en etanolfabrik, en hamn, ett avfallsföretag och ett universitet) och försett dem med oberoende facilitering. Tillsammans utgör dessa Händelö Eco-Industrial Park. Industriparkens vision är en världsledande symbios mellan industri och stad inom biobaserad och cirkulär ekonomi.

Aktörerna arbetar tillsammans för att synliggöra och marknadsföra nyttor mellan stad och industri. De bygger en bred kunskapsbas och en arena för att gemensamt marknadsföra varumärket Händelö Eco-Industrial Park.

Genom att träffas regelbundet med en tydlig agenda har de succesivt bidragit till ökat förtroende sinsemellan.

Resursutbytet mellan aktörerna baseras på förnybara bränslen och återvunna material som blir processånga från kraftvärmeverket till bioraffinaderiet som mycket resurseffektivt får ut gröna drivmedel, djurfoder och kolsyra av böndernas spannmål och livsmedelsindustrins rester.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Det är sedan länge känt att industrier specialiserat och förfinat sitt erbjudande genom fokusering på sin kärnverksamhet. Mindre arbete har lagts på de bi-produkter som blir över i tillverkningsprocessen. Med ett ökat intresse för hållbarhet i samhället och ett allmänt ansvarstagande för att nyttja energi, vatten och materialströmmar har industriell resurssamverkan blivit alltmer aktuellt.

Knyter samman flera aktörer

Händelö Eco-Industrial Park är ett projekt som syftar till att knyta samman ett kraftvärmeverk, ett bioraffinaderi, en kommun, en hamn och ett universitet i Norrköping. Målet med projektet är att synliggöra och sprida kunskap om den affärs- och miljönytta som industriparken på Händelö genererar. Genom att öka förståelsen och förtroendet mellan dessa organisation har tvärsektoriella möjligheter uppstått att omvandla avfall från en verksamhet till resurs för en annan.

Genomförande

Erfarenheten visar att det är utmanande för industrin att avsätta resurser som går ut på att projektleda även andra organisationer. Ofta blir det knepigt att ta en roll som ibland betyder att man tvingas sitta på flera stolar. Projektet har därför genomförts med extern facilitering vilket bidragit till säkerställandet av kontinuerlig dialog.

Projektet inleddes med att skapa en vision för Händelö som alla aktörer kunde stå bakom. Genom att diskutera målbilder fick man med även de publika organisationerna (kommun, hamn och vatten- och avfallsbolaget). Med detta som bas byggdes en gemensam hemsida, visualisering av resursflöden och filmer som visade hur man tillsammans arbetar med symbios mellan industri och stad. Den gemensamma ”storyn” svetsades samman under flertalet fysiska och digital studiebesök till Händelö. Arbetet fick uppmärksamhet inom kommunen och regionen eftersom sammanlagt 20 EU-ambassadörer och Sveriges Energiminister besökt Händelö Eco-Industrial Park under projektperioden.

Kommunen – en nyckelaktör

All forskning på området visar att kommunernas roll är väldigt viktig när det gäller att koordinera och hålla ihop symbiosarbeten. Det gäller att involvera olika nyckelpersoner inom olika kommunala enheter för att lyckas väl med detta viktiga arbete. På Händelö har naturliga kontakter etablerats med kommunstyrelsens kontor, näringslivskontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Arbetet har finansierat av aktörerna själva med pengar och tid, regionen har stöttat med regionala medel och även Europeiska utvecklingsfonden har med finansierat.

Det finns en styrgrupp som träffas fem gånger om året och däremellan har sex arbetsgrupper arbetat med frågor rörande, hemsida, studiebesök, kunskapsspridning, ytterligare resursutveckling till parken, hållbara transporter till och från parken och extern etablering till Händelö.

Det här har arbetet lett fram till

Projektet går mot sitt slut och en utvärdering är genomförd med alla aktörer. Utvärderingen visar att:

 • Förtroendet för aktörerna emellan har ökat.
 • Stora värden har genererats för aktörerna och man önskar att projektet ska få en fortsättning.
 • Kunskapen om varandras verksamheter har ökat.

Framgångsfaktorer

 • En oberoende facilitering som har haft resurser att driva arbetet mot projektets mål och delmål.
 • Att upprätthålla sig vid relevanta frågor har bidragit till att bibehålla aktörernas engagemang.
 • Representanter från de olika verksamheterna i styrgruppen har innehaft strategiska roller. Representanter från de olika verksamheterna i arbetspaketen har haft en mer operativ roll.
 • Det inledande visionsarbetet bidrog till att aktörerna själva medverkade till att bygga en identitet till satsningen.
 • Den kommunikativa plattformen med webbsida, visualisering av resursutbyten och filmade intervjuer byggde gemensam identitet och ”laddade” varumärket med innehåll för alla att enas kring.
 • Att involvera flera personer från respektive verksamhet är viktigt för att säkerställa kompetens även om någon slutar.

Fördjupning

Händelso Eco-Industrial Park

Kontaktperson

Ian Hamilton
Cleantech Östergötlandian.hamilton@cleantechostergotland.se

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2020-2022
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Innovation

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel