Publicerad 19 oktober 2021

Tillsyn och kontroll

Miljönämnder ansvarar för kommunens tillsyn och kontroll inom miljöbalken och vissa anknutna områden samt livsmedelskontrollen med tillhörande lagstiftning i kommunen. Tillsyn innebär att miljönämnden arbetar med lagefterlevnad och att bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen inom kommunen. Arbetet innefattar bland annat hälsoskydd, livsmedelskontroll, miljöskydd och naturvård.

Här informerar vi om aktuella frågor inom tillsyn och kontroll. Sidan uppdateras beroende på vilka frågor som är viktiga för nämndernas tillsyns- och kontrollarbete.

SKR:s underlag för taxor och tillhörande information kommer även fortsatt att publicera på andra sidor.

Taxa, miljö

Taxa, livsmedel

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR