Publicerad 12 september 2023

Lärande exempel, klimat: Bygga samhälle

Kommuner och regioner har stora möjligheter och behöver bidra till klimatsmarta lösningar på de stora samhällsområden där de har viktiga roller. Möjligheterna finns inte minst i ”samhällsbygget”.

Det handlar bland annat om att verka för planläggning av mark, bebyggelse och infrastruktur som bidrar till attraktiva boende­miljöer och tätorter som minskar transportbehov och som gynnar gång-, cykel och kollektivtrafik. Kommuner och regioner behöver även hantera klimatrisker, såväl i den befintliga bebyggelsen som då vi bygger nytt.

Därutöver har kommuner och regioner en viktig roll i att säkerställa en hållbar och robust energiförsörjning och för att underlätta och möjliggöra den elektrifiering som är nödvändig för att minska utsläppen av växthusgaser. Parallellt behövs en effektiv avfallshantering som bidrar till återvinning och energi. I detta avseende förfogar kommuner och regioner över viktiga anläggningar och infrastruktur.

Lärande exempel

 • Utveckling av cykelleder för rekreation och turism i Skåne

  Region Skåne är ledhuvudman, det vill säga har det övergripande utvecklingsansvaret, för de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden och efter juni 2023 även för den regionala Cykelleden Skåne. Utbudet av ledinfrastruktur av hög kvalitet har ökat markant under några få års tid i Skåne. Bakom ligger ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete med framgångsfaktorer såsom politisk förankring, bra förstudie och kommunikation.
  Samhällsplanering Besöksnäring, Folkhälsa, Klimat, Miljö, hälsa, Trafik och infrastruktur
 • Framgångsrikt samarbete mellan Helsingborgs stad och Öresundskraft AB i eleffektfrågan

  Elanvändningen förväntas öka framöver samtidigt som Sveriges energisystem ställer om och brister i den nuvarande distributionen har upptäckts. I väntan på förstärkningar i distributionsnäten har Helsingborg stad, tillsammans med Öresundskraft AB, tagit fram en eleffektplan för 2022–2026.
  Samhällsplanering Byggande, Klimat
 • Med visionen att hållbart resande ska vara norm i Västra Götaland

  Sedan 2016 innefattar det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Västra Götaland inte bara kollektivtrafik utan även cykel, gång och kombinationer av olika aktiva och hållbara transportsätt. I samband med denna förändring initierades ett arbete med fokus på beteendeförändring och prova-på-projekt – insatser som etablerades bland regionens samtliga 49 kommuner.
  Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering Folkhälsa, Klimat, Regional utveckling, Trafik och infrastruktur
 • Samverkan och nätverkande i Umeå för hållbar stadsutveckling

  I Umeå pågår två stora stadsutvecklingsprojekt med hållbarhet i fokus; Norra Ön och Tomtebo strand. Processerna är parallella men ser olika ut i de här två områdena och därför används de som kontrasterande lärande exempel.
  Innovation, Samhällsplanering Byggande, Klimat
 • Landvetter Södra – en kommande världsutställning?

  I Härryda pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt kallat Landvetter Södra av ett kommunalt bolag som bildat konsortium med flera privata aktörer. Hållbarhet och innovation är viktiga delar av projektet som ska genomföras på obruten mark. Målet är högt ställt – Landvetter ska bli hemvist för en kommande världsutställning!
  Innovation, Samhällsplanering Byggande, Klimat
 • Region Skåne – från idé till supercykelväg

  Region Skåne har under flera år arbetat med att utveckla Supercykelvägar i Skåne tillsammans med kommuner och Trafikverket – anpassade cykelvägar för pendling till arbete och studier. 2019 lanserades "Koncept för supercykelvägar i Skåne" för att kunna gå från idé till handling.
  Samhällsplanering Byggande, Folkhälsa, Klimat, Trafik och infrastruktur
 • Östra Ramlösa – en grön och attraktiv stadsdel för barnfamiljer?

  Östra Ramlösa har ambitionen att bli Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer. Det ska bli ett område med blandad bostadsbebyggelse, service och goda kopplingar till naturen. Befintliga värden på platsen ska förstärkas och utbyggnaden ska ske på ett hållbart sätt. Stadsutvecklingsprojektet är fortfarande i ett tidigt skede, den första detaljplanen har just varit ute på samråd.
  Innovation, Samhällsplanering Byggande, Klimat
 • Träbyggande i Växjö – från strategi till handling

  Samverkan mellan näringsliv, universitet och Växjö kommun har bidragit till att stärka förutsättningarna för ett hållbart byggande i kommunen. Med hjälp av lokala, nationella och internationella nätverk har goda exempel inom träbyggnation införlivats, utmaningar har blivit forskningsämne och erfarenhetsutbyte kring befintlig byggnation har bidragit till kunskapsuppbyggnad.
  Innovation, Samhällsplanering Byggande, Klimat
 • Strategi för hållbart transportsystem gör att Lund uppfyller sina klimatmål

  Lunds kommun har under mer än 20 arbetat enligt en strategi för hållbart resande. Arbetet har omfattat många aktiviteter. Bland annat har ett mobilitetskontor inrättats, cykelinfrastrukturen har byggts ut och en spårvägslinje har öppnats. Tack vare ett strategiskt arbete har flera klimatmål uppfyllts, bland annat minskade utsläpp och bilism och ökat resande med kollektivtrafik.
  Samhällsplanering Klimat, Trafik och infrastruktur
 • Planering för ett klimatsäkert och hållbart Norrköping

  2017 påbörjades samverkan mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun i syfte att kartlägga Norrköpings sårbarhet för översvämning och värmebölja. Cirka 150 tjänstepersoner och politiker, verksamma i kommunen, har medverkat i arbetet. Inom ramen för arbetet har två ledningsstöd för kommunens klimatomställning utvecklats.
  Samhällsplanering Byggande, Klimat

Kommunernas klimatarbete, enkätundersökning 2023

Läs rapporten

Ett brett och engagerat arbete för att begränsa klimatpåverkan pågår i Sveriges kommuner. Insatserna i klimatarbetet är i huvudsak frivilliga. Det visar SKR:s enkät 2023, som besvarats av 200 kommuner.

Enkätundersökningen innehåller också en stor mängd färska lärande exempel som visar de många insatser inom klimatområdet som görs i kommuner.

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.