Publicerad 13 mars 2024

Lärande exempel, klimat: Egen verksamhet

Kommuner och regioner har stora möjligheter att påverka den egna verksamhetens klimatpåverkan. Den kommunala och regionala politiken har mandat att styra såväl myndighetsorganisationen som de kommunala och regionala bolagen.

Exempel på områden är resande, transporter av varor, byggnation och fastighetsförvaltning, konsumtion och avfall, energiförsörjning och energieffektivisering. Kraftfulla verktyg är offentlig upphandling med möjligheter att ställa krav på produkters och tjänsters klimatpåverkan samt kapitalplaceringar som kan medverka till att främja företag som bidrar till att minska klimatpåverkan.

Lärande exempel

 • Åter i bruk – cirkulär möbelhantering i Västra Götalandsregionen

  Sedan 2022 har Västra Götalandsregionen (VGR) en intern tjänst för cirkulär hantering av möbler och inredning – Åter i bruk. Tjänsten ger regionens verksamheter möjlighet att lämna ifrån sig fungerande möbler som de inte längre har behov av men också att köpa begagnade möbler internt till en lägre kostnad än att köpa nytt.
  Samhällsplanering Klimat
 • Insamling och återvinning av anestesigaser från operation

  Östersunds sjukhus har deltagit i ett pilotprojekt för att samla in klimatpåverkande anestesigaser i syfte att stoppa utsläpp av växthusgaser och möjliggöra att den insamlade gasen kan användas på nytt.
  Innovation, Hälsa och sjukvård Klimat
 • Lägre miljö- och klimatpåverkan när använda skyddsförkläden blir till nya

  På flera vårdverksamheter i Region Stockholm pågår pilotprojekt där använda skyddsförkläden samlas in och återvinns till nya. Ett sådant cirkulärt flöde kan minska klimatpåverkan med cirka 66 procent jämfört med att använda skyddsförkläden av ny fossil råvara som förbränns. Det minskar även behovet av ny råvara vid tillverkning.
  Innovation, Hälsa och sjukvård Klimat
 • ”Gröna lån - ett viktigt verktyg för kommunsektorns klimatarbete”

  Kommuninvest, kommunsektorns största långivare, har sedan 2015 utvecklat ett framgångsrikt program för grön finansiering. 185 kommuner och regioner har hittills tagit Gröna lån. Programmet uppmärksammades 2021 med Miljömålspriset för sitt bidrag till att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan.
  Digitalisering, Ekonomi Byggande, Klimat
 • Återanvändning av möbler bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Adda Inköpscentral har handlat upp ett nationellt ramavtal för cirkulära möbelflöden som blev klart för avrop i slutet av april 2022. Ramavtalet ska ge förutsättningar för Sveriges kommuner och regioner att, på ett enkelt och smidigt sätt, införa cirkulära möbelflöden i sina verksamheter och därmed minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.
  Digitalisering, Skola Byggande, Förskola, Klimat, Upphandling
 • Färdplanen för klimat och återbruk minskar byggandets klimatpåverkan

  Byggbranschen står inför en stor utmaning i att ställa om från linjära till cirkulära flöden och dessutom minska byggandets klimatpåverkan. Nu har Västra Götalandsregionen, VGR, pekat ut riktningen och målen är tydliga; för fastighetsförvaltningen är det dags att ställa om.
  Samhällsplanering Byggande, Klimat
 • Kommunal samordnad varudistribution på Södertörn har minskat CO2-utsläppen med 88 procent

  Samordnad varudistribution på Södertörn har minskat koldioxidemissionerna med 88 procent sedan start genom att optimera och minimera antalet leveranser till kommunens verksamheter. Detta har möjliggjorts genom upphandling av en transportlösning för kommunernas last-mile leveranser.
  Digitalisering Klimat, Upphandling
 • Mot högre grad av självförsörjning på el genom solceller

  Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har antagit fram ett solenergiprogram med den långsiktiga målsättningen att 60 % av den el som förvaltningen använder senast år 2055 ska produceras av solceller. Med hjälp av engagerade medarbetare och politiker, ett nära samarbete mellan förvaltningar och långsiktiga konsultavtal har Lokalförvaltningen har sedan år 2018 slutfört 120 projekt.
  Samhällsplanering Byggande, Klimat

Kommunernas klimatarbete, enkätundersökning 2023

Läs rapporten

Ett brett och engagerat arbete för att begränsa klimatpåverkan pågår i Sveriges kommuner. Insatserna i klimatarbetet är i huvudsak frivilliga. Det visar SKR:s enkät 2023, som besvarats av 200 kommuner.

Enkätundersökningen innehåller också en stor mängd färska lärande exempel som visar de många insatser inom klimatområdet som görs i kommuner.

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.