Publicerad 13 december 2022

Skånes Effektkommission – samverkan för att skapa rätt förutsättningar för el, energi och elektrifiering i Skåne

Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission för att samla aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatomställningen. Ambitionen är att påverka nationell nivå för att tillgången till el ska bli god, tillförlitlig och till rätt pris. Arbetet har också bidragit till en större förståelse, kunskap och samsyn bland de skånska aktörerna på el- och energiområdet.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Skånes effektkommission påbörjade sitt arbete i februari 2021 i syfte att förbättra elförsörjningen vad gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Genom effektkommission kan skånska aktörer samlas och agera gemensamt för att skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda. Det är en gemensam röst från Skåne med lösningsorienterade förslag till nationell nivå.

I effektkommissionen ingår 14 aktörer utöver Region Skånes, däribland flera kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter.

 • Region Skåne
 • Malmö stad
 • Helsingborg stad
 • Lund kommun
 • Kristianstad kommun
 • Ystad kommun
 • Skånes kommuner
 • Länsstyrelsen i Skåne
 • E.on
 • Öresundsskraft
 • Kraftringen
 • Ystad energi
 • C4 Energi
 • Uniper
 • Sydsvenska Industri- och handelskammaren

Skånes effektkommission har organiserat sitt arbete i fem arbetsgrupper:

1: Planerbar elproduktion

Inom ramen för arbetsgruppens uppdrag tar Region Skåne fram en förstudie för att undersöka möjligheter och kostnader för ö-drift vid kraftvärmeverk i Skåne. Projektet syftar till att se hur ö-drift kan underlätta krisberedskapen hos kommuner och Region Skåne, och samtidigt trygga den regionala energiproduktionen.

2: Nätutveckling

Fokus för arbetsgruppen Nätutveckling är att elnäten ska byggas ut i den takt som samhället behöver – så att Skåne kan fortsätta att vara en attraktiv plats att bo och driva företag på. Arbetsgruppen tar bland annat fram prognoser för framtidens elanvändning och effektbehov tillsammans med regionala nätbolag och Sveriges forskningsinstitut RISE. Vidare arbetar man med att sprida kunskap om energifrågor, bland annat till dem som jobbar med fysisk planering i kommunerna och till dem som arbetar med att utbilda kommunala tjänstepersoner om nätutveckling och fjärrvärme.

3: Fjärrvärme

Arbetsgruppen för fjärrvärme arbetar utifrån tesen att användningen av fjärrvärme bidrar till att minska behovet av el för uppvärmning samt möjliggör lokal elproduktion i kraftvärmeverk. Arbetsgruppens fokus är därför att undersöka olika sätt att öka fjärrvärmens möjligheter att bidra till att stödja elförsörjningen.

Just nu arbetar gruppen med ett så kallat ”Värmescenario Sydsverige” vars syfte är att modellera flera scenarion för hur fjärrvärmen i elområde 4 kan utvecklas till år 2030 respektive år 2045. Syftet är att få en bild över vilka värden som fjärrvärmen skapar idag och kan skapa framöver beroende på hur utvecklingen kommer att se ut.

4: Elektrifiering av transportsektorn

Arbetsgruppens syfte är dels att genomföra kunskapshöjande informationsinsatser och påverkansarbete för att få fler att ställa om till eldrivna fordon. Dels att tillsammans identifiera möjligheter och hinder i Skåne och gemensamt undanröja de senare för en effektiv och smidig elektrifiering av transportsektorn.

Arbetsgruppens aktiviteter syftar till att bidra till ökat engagemang, samarbeten och kunskap. Ett flertal av arbetsgruppens medlemmar deltar i REEL, ett projekt som initierades under 2021 för elektrifierade utsläppsfria tunga transporter. I Skåne kommer 14 olika flöden med elektrifierade fordon att sättas i drift. Tre av fordonen är prototypfordon och de andra serieproducerade.

5: Kommunikation och påverkan

Arbetsgruppen för kommunikation och påverkan identifierar och arbetar med de olika budskap som Skånes effektkommission vill sända till aktörer på nationell nivå. Arbetet tar sin utgångpunkt i ett antal överenskomna ståndpunkter i effektkommissionen och har genererat flertalet debattartiklar under den tid som kommissionen varit aktiv. Arbetet baseras i stort på de rapporter som Regions Skåne tar fram inom ramen för sin omvärlds- och analysfunktion.

Effektkommissionen formar fortsatt sitt arbete och uppföljning pågår succesivt.

Det här har arbetet lett fram till

Effektkommissionens arbetet har bidragit till en större förståelse, kunskap och samsyn bland de skånska aktörerna på el- och energiområdet. Ett antal rapporter och kunskapsunderlag har tagits fram inom ramen för Region Skånes omvärlds- och analysfunktion. Analyser och utbyte av kunskap och erfarenheter med myndigheter, energiaktörer och skånskt näringsliv har resulterat i ett antal uppslag på vad som skulle kunna göras tillsammans för att möta samhällets allt större effektbehov. Skånes Effektkommission har även bidragit till en tydligare påverkansröst mot nationell nivå.

Medskick till den som tar del av exemplet

Det har under arbetets gång blivit tydligt att den gemensamma nämnaren Skåne inte alltid är den avgörande. Det har, ibland, varit en utmaning att enas om ett gemensamt budskap med utgångspunkt från Skåne. Ibland väger uppdragsgivare eller annan hemvist tyngre.

Fördjupning

Skånes effektkommission – Utveckling Skåne (skane.se)

Läs vidare

Kontaktpersoner

Jens Sörvik
EnhetschefJens.sorvik@skane.se

Sara Färlin Tynelius
MiljöstrategSara.tynelius@skane.se

David Snällfot
Energi- och miljöstrategdavid.snallfot@skane.se

Elin Malm
UtvecklingsstrategElin.Malm@skane.se

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Innovation

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel