Publicerad 23 juni 2022

Stöd för utveckling av Nära vård

Här hittar du stöd för att utveckla hälsa, vård och omsorg utifrån ett personcentererat förhållningssätt och i sammanhang där ni är flera som behöver arbeta tillsammans.

Hälsolabb

SKR har tillsammans med ett rad andra aktörer tagit initiativ till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård.

Hälsolabb

Personcentrerat förhållningssätt

Ett personcentrerat förhållningsätt och arbetssätt är kärnan i omställningen till Nära vård. Det innebär att vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar.

Personcentrerat förhållningssätt

Specialiserad vård i hemmet

I och med Ädelreformen 1992 blev kommunerna huvudmän för hälso- och sjukvård. Idag har 265 kommuner även tecknat avtal med regionerna kring övertagande av hemsjukvård i ordinärt boende. Avtalen har olika omfattning och har tillkommit under olika tidsperioder. Praktiska samarbetslösningar har utvecklats lokalt och regionalt.

I takt med den medicintekniska utvecklingen och förändrade vårdbehov i befolkningen har behoven av specialiserade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ökat.

Materialet har tagits fram som ett stöd till kommuner och regioner i arbetet med att anpassa sina samverkansöverenskommelser till de vårdbehov som finns hos befolkningen idag.

Specialiserad vård i hemmet

Stödmaterial vid presentation av Specialiserad vård i hemmet (PDF) Pdf, 286 kB.

Handbok om att hantera komplexa system

Att driva en omställning till Nära vård är att driva en omställning i komplexitet. Det är ofta oförutsägbart och dynamiskt och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till.

Den här handboken ger både ger kunskap, vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen. Handboken riktar sig till alla som har ett ansvar att leda eller driva omställningen till Nära vård.

Handbok: Att driva omställningen till Nära vård

Ett steg till - en guide

I denna guide beskrivs hur hälsa, vård och omsorg kan utvecklas genom samskapande och patientkontrakt. Guiden innehåller ett sammanfattande kunskapsunderlag om samskapande, patientkontrakt och om att driva förändring i komplexitet. Den vänder sig i första hand till beslutsfattare, chefer och medarbetare som arbetar med omställningen till nära vård i regioner och kommuner, och kan med fördel läsas tillsammans med handboken ”Att driva omställningen till Nära vård”.

Ett steg till 

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR