Publicerad 17 januari 2023

Stöd för utveckling av Nära vård

Här hittar du stöd för att utveckla hälsa, vård och omsorg utifrån ett personcentererat förhållningssätt och i sammanhang där ni är flera som behöver arbeta tillsammans.

En central del i SKR:s arbete med att stödja omställningen till Nära vård är att skapa insikter, öka kunskap och bidra till lärande.

Hälsolabb

SKR har tillsammans med ett rad andra aktörer tagit initiativ till en ny arena för lärande och experimentering, Hälsolabb som ska stödja omställningen till en Nära vård.

Hälsolabb

Digitalisering

Egenmonitorering

Patienter kan med hjälp av digital teknik själv vara medskapare av sin egen vård hemma vid köksbordet. Det är en viktig del av omställningen till nära vård.

Egenmonitorering

Välfärdsteknik

För att hjälpa äldre personer och andra med funktionsnedsättning att leva självständigt, känna sig trygga och delaktiga i samhället kan verksamheter använda välfärdsteknik. Det kan handla om att införa mobila trygghetslarm, läkmedelsautomater, digitala lås eller hjälpa till med inköp online.

Välfärdsteknik

Rapporter och handböcker

Utveckling av finansiell styrning

Primärvården är navet i den nära vården, samtidigt som omställningen är en angelägenhet för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Kunskapen om hur ersättningssystemen påverkar omställningen till Nära vård behöver utvecklas. SKR stödjer utvecklingen av den regionala och lokala styrningen om principer för lämpliga ersättningssystem. Den finansiella styrningen är endast en del av den totala styrningen, vilka alla samverkar och påverkar det faktiska utfallet.

Finansiell styrning handlar om att med pengar skapa förutsättningar och motiv för utveckling i önskvärd riktning. Det innefattar till exempel:

  • övergripande fördelning av resurser (prioriteringar mellan olika verksamhetsområden)
  • ersättning och villkor för vårdens utförare
  • ekonomiska incitament riktade till invånarna.

Som utgångspunkt har SKR har tillsammans med regionerna gjort en faktainsamling om vilka ersättningsprinciper och ekonomiska villkor som används inom primärvården och specialistvården.

Inom primärvården konstateras viss samordning av regionernas ersättningsmodeller och en utveckling mot mindre detaljstyrning. Inom specialistvården är anslagsersättning den mest dominerade ersättningsformen för verksamheter inom egen regi. När verksamhet utförs av privata utförare minskar regionens möjlighet till direkt styrning i vissa frågor och då kan det finnas skäl att styra mer kontrollerat och detaljerat.

Ersättningsmodeller primärvården

Ersättningsmodeller specialistvården

Diagnostikens roll

En stor andel medicinska beslut inom vården baseras helt eller delvis på resultat från ett laboratorieprov eller diagnostisk undersökning. Ett segment inom laboratoriemedicin som växer snabbt är patientnära analyser, PNA. I den nära vården behöver även diagnostiken bedrivas nära patienten i form av ökad användning PNA samt egenmonitorering och självtestning.

Diagnostikens roll i Nära vård

Specialiserad vård i hemmet

I takt med den medicintekniska utvecklingen och förändrade vårdbehov i befolkningen har behoven av specialiserade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ökat. Materialet har tagits fram som ett stöd till kommuner och regioner i arbetet med att anpassa sina samverkansöverenskommelser till de vårdbehov som finns hos befolkningen idag.

Specialiserad vård i hemmet

Stödmaterial vid presentation av Specialiserad vård i hemmet (PDF) Pdf, 286 kB.

Driva och följa omställningen till Nära vård

Handboken Att driva omställningn till Nära vård ger kunskap, vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen. För att även kunna följa upp omställningen har ett förslag på uppföljning tagits fram samt indikatorset med mått och indikatorer.

Handbok: Att driva omställningen till Nära vård

Att följa omställningen till Nära vård

En guide till samskapande och patientkontrakt

En beskrivning av hur hälsa, vård och omsorg kan utvecklas genom samskapande och patientkontrakt. Guiden innehåller ett sammanfattande kunskapsunderlag om samskapande, patientkontrakt och om att driva förändring i komplexitet. Guiden kan med fördel läsas tillsammans med handboken ”Att driva omställningen till Nära vård”.

Ett steg till - en guide

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.