Publicerad 27 mars 2024

Egenmonitorering hälso-och sjukvård

Egenmonitorering är en möjlighet för patienten att få vara medskapare av sin egen vård och en möjlighet för regioner och kommuner att arbeta mer proaktivt. Några regioner har redan infört egenmonitorering i någon form och stöd och lärande finns att ta del av.

Vad är egenmonitorering?

Sverige ställer om till nära vård, en omställning som innebär ett mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt.

Egenmonitorering, där patienter med hjälp av digital teknik kan mäta sina värden där de befinner sig, är en viktig del i omställningen. Patienten blir medskapare av sin vård, med en ökad kunskap, trygghet, kontroll och delaktighet i den egna vårdprocessen som resultat.

Med egenmonitorering ges förutsättningarna för en kontinuerlig relation och ett nära samspel mellan vård och patient. Vårdpersonalen kan i högre utsträckning arbeta proaktivt, vilket leder till en ökad vårdkvalitet och bättre arbetsmiljö. Akuta och oplanerade vårdbesök kan undvikas och vårdens kompetenser och resurser kan nyttjas på ett bättre sätt

Definition av egenmonitorering: Löpande registrering, övervakning och bedömning av värden avseende en persons hälsotillstånd, där personen själv utför registreringen.

Egenmonitorering i hemmet

En kort anmierad film om hur egenmonitorering fungerar när patienten själv mäter sina värden. Längd: 2 minuter.

Nätverk för egenmonitorering regioner

Kompetensforum egenmonitorering är ett nätverk som riktar sig till dig som arbetar med att planera, förbereda och införa digitala tjänster för egenmonitorering i regionen. Här möter du kollegor i regionerna för erfarenhetsutbyten, samverkan och samarbete. Kompetensforum träffas digitalt cirka en gång i månaden. Om du önskar delta i forumet, kontakta SKR nedan.

SKR och regionerna har tagit fram kommunikationsmaterial för dig som arbetar med egenmonitorering.

Presentationsmaterial egenmonitorering

Rapporter och utredningar

Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinarie egenvård och hemmonitorering

Rapporten är en nulägesbeskrivning och analys av läget i Sverige hösten 2019. Här beskrivs ett axplock av vårderbjudande under den perioden.

Rapport Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering (PDF) Pdf, 1 MB.

Sammanfattning av rapporten Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering (PDF) Pdf, 366 kB.

Tydligare spelregler och samordning av krav

Rapporten från 2018 beskriver regioners och företags utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården med fokus på digitala tjänster riktade till patienter för ordinerad egenvård.

Rapport Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag (PDF) Pdf, 2 MB.

Sammanfattning av rapporten Tydligare spelregler och samordning av krav (PDF) Pdf, 1 MB.

Hemmet- platsen för framtidens vård och omsorg

När hemmet i allt snabbare takt blir platsen för vård och omsorg måste regioner och kommuner hitta nya sätt att samarbeta kring välfärdsteknik och e-hälsa. Fokus i rapporten från 2019 ligger på hur logistiken av tjänsterna ska ske och vem som ansvarar för vad.

Rapport: Hemmet – platsen för framtidens vård och omsorg (PDF) Pdf, 3 MB.

Sammanfattning av rapporten: Hemmet - framtidens plats för vård och omsorg (PDF) Pdf, 962 kB.

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.