Publicerad 10 augusti 2022

Implementeringsnycklar, uppföljning

Implementeringsnycklar kan användas som ett stöd till kommuner och regioner för att se hur arbetet med barnets rättigheter har utvecklats.

Nycklarna är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter, de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort och aktuell forskning.

Se detta som ett inspirationsmaterial och komplettera gärna med egna nycklar som är relevanta för just ert arbete inom styrning, ledning, kunskapsutveckling och implementering.

Implementeringsnycklar för utskrift (PDF) Pdf, 103 kB.

Styrning

Det finns ett beslut som är fattat på högsta nivå om att arbeta med barnkonventionen

Forskning och erfarenhet visar att det är större chans att barnrättsfrågorna genomförs i en organisation om det finns ett fullmäktige- eller styrelsebeslut. 

Det finns ett beslut om återrapportering av barnrättsarbetet till den politiska nivån

Det som inte efterfrågas i en organisation kommer aldrig att utföras. Därför är det viktigt att det finns ett krav på återrapportering till den politiska nivån. Då måste arbetet redovisas.

Beslutad budget innefattar ett barnrättsperspektiv

Att en budget innefattar ett barnrättsperspektiv innebär att innehållet är genomlyst med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12.

Förtroendevalda har fått utbildning om konventionen och dess tillämpning i beslutsprocesser

För att kunna fatta rättighetsbaserade beslut är det en förutsättning att kunskap finns om vad det innebär. Utbildningen ska innehålla moment som både relaterar till rättigheterna och till den beslutande nivåns ansvar för implementering i hela organisationen.

Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för beslut

Av artikel 2 i konventionen framgår att inget barn får diskrimineras på någon grund. För att få kunskap om hur det ser ut för barn menar FN-kommittén att det ska göras kartläggningar och datainsamlingar som synliggör förändringar av barns uppväxtvillkor.

Ledning

Chefer och medarbetare i hela organisationen har fått utbildning om konventionen och tillämpningen i respektive verksamhet

Här ska utbildningen kvalitetssäkras, precis som för de förtroendevalda. Det är viktigt att känna till vad som är nödvändig kunskap på de olika nivåerna så att tillämpning av barnets rättigheter underlättas. 

Förutsättningar ges för att barnets rättigheter diskuteras och problematiseras på APT och andra centrala forum på arbetsplatsen

När beslut är fattade på den politiska nivån har ledningen ansvar för att skapa förutsättningar för medarbetarna att tillämpa rättigheterna. Ett sätt kan vara att hålla frågan vid liv genom diskussioner på APT och då kan med fördel SKR:s barnrättskortlek användas.

Kortlek - barnets rättigheter

Styrdokument i varje förvaltning innefattar ett barnrättsperspektiv

Precis som att budgetdokumentet genomsyras av rättigheterna ska varje styrdokument ha skrivningar som synliggör arbetet med barnets rättigheter. Det gäller alla förvaltningar/verksamheter, inte bara de som riktar sitt arbete mot barn.

Det finns nödvändiga arenor för samverkan där barnets rättigheter regelbundet diskuteras

För att beslut verkligen ska bottna i rättigheterna är det viktigt att olika organisationer och verksamheter förmår att samverka på ett sätt som är gynnsamt för barnet.

Kunskapsutveckling

Det erbjuds återkommande utbildningar om konventionen och dess tillämpning till hela organisationen

Att en gång ha fått utbildning om barnets rättigheter innebär inte att man är fullärd. Det är viktigt att hålla kunskapen på en aktuell nivå. Bra att tänka på är att ge information om arbetet med barnets rättigheter till alla nyanställda och när nya politiker tillträder.

Barnkonsekvensanalyser genomförs i hela organisationen när det gäller beslut av övergripande karaktär

För att kunna uttala sig om vad som är bra för barn säger FN-kommittén att barnkonsekvensanalyser ska göras inför större beslut som rör barn. Det kan röra ekonomiska förändringar i en barnverksamhet, ändrad inriktning på en verksamhet, nedläggning av en skola, förändring av en skolväg och liknande frågor av mer övergripande karaktär.

Prövning av barnets/barnens bästa görs i alla verksamheter

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Gäller samtliga verksamheter. För att veta vad barnets bästa är i en viss fråga måste det göras en prövning.

En prövning av barnets bästa ska innehålla överväganden utifrån ett antal aspekter. Den lag som reglerar frågan som ska prövas. Om inte lagstiftning finns inom området titta efter förordningar, allmänna råd, policys och liknande. Konventionens artiklar tillämpliga för frågan, särskilt grundprinciperna ska beaktas (artikel 2, 3, 6 och 12). Aktuell och relevant forskning som belyser området. Om motstridig forskning finns ska valet motiveras. En redovisning av praxis, det vill säga hur frågan hanteras i regel.

Beprövad erfarenhet, vilken kunskap finns bland dem som arbetar med frågan? Vad säger det sociala nätverket, i de fall det är relevant inhämtas synpunkter från barnets sociala nätverk. Barnets synpunkter ska också redovisas.

Utifrån dessa aspekter ska sedan en sammanvägning göras som ska visa vad barnets bästa i den aktuella frågan är. Sedan ska prioriteringen göras av hur tungt barnets bästa ska väga.

Relevanta fördjupningsutbildningar i tillämpningen av barnets rättigheter görs i berörda arbetsgrupper

För att kunna göra prövningar av barnets bästa är det nödvändigt att fördjupa sina kunskaper om tillvägagångssätt och vad det innebär.

Implementering

Det finns en strategiskt placerad funktion som har till uppgift att driva barnrättsfrågan i hela organisationen

En av faktorerna för ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter är att det finns en funktion som arbetar med barnrättsfrågan in i hela organisationen. Till den funktionen bör det knytas en arbetsgrupp med koppling till samtliga förvaltningar så att frågorna kan hanteras även horisontellt.

Det finns en instans dit varje barn som upplever sig ha fått sina rättigheter kränkta kan vända sig

Vem eller vilka kan barn vända sig till för att få berätta om och få hjälp med att reda ut problematiska situationer som rör deras rättigheter? Det kan vara frågor som rör en generell nivå, men även på gruppnivå eller individuell nivå.

Det finns strukturer för att inhämta barns synpunkter inför beslut som rör barn på en generell nivå

En av de mest centrala rättigheterna för barn rör deras rätt att vara delaktiga och få säga sin mening i frågor som rör dem. För att detta ska vara möjligt är det rimligt att bygga långsiktiga strukturer där barn ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsbygget.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.