Publicerad 31 mars 2022

Frågor och svar om larmyta

Regioner, kommuner, kommunalförbund samt övriga berörda medlemmar i Sobona har ansvar för många viktiga samhällsfunktioner. Det rör bland annat hälso- och sjukvård, kommunal omsorg, förskola och skola, socialtjänst, kommunikationer, el- och vattenförsörjning samt räddningstjänst.

Vid ett krisläge som har allvarlig påverkan på samhällsnivå är det avgörande för arbetsgivarna att kunna säkra bemanningen till dessa samhällsfunktioner. Med krisläge avses svåra olyckshändelser med omfattande påverkan för samhället. Det kan vara naturkatastrofer, skogsbränder, översvämningar, utbrott av epidemier eller pandemier, terrordåd eller andra hot.

Arbetsgivarna behöver då vidta åtgärder inom ramen för sektorns kollektivavtal såsom rekrytering av personal, användning av bemanningspooler och inlån av personal från privata aktörer eller andra kommuner och regioner. Om dessa åtgärder inte räcker till kan sektorns Krislägesavtal aktiveras.

För att underlätta nationell samordning har regionerna och SKR inrättat en beredskapsfunktion, så kallad Larmyta. Avsikten är att på sikt även inrätta liknande samordning för kommunerna.

Beredskapsfunktionen Larmyta bemannas av personal hos SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning. En region kan skicka en skrivelse med begäran om stöd till Larmyta. Skrivelsen ska innehålla beskrivning av vilket stöd som efterfrågas samt anledningen härtill. Larmyta kontaktar därefter den nationella IVA-samordningen för utlåtande.

Regionerna hälso- och sjukvårdsdirektörer, den nationella IVA-samordningen, berörd personal hos SKR samt Socialstyrelsen kallas till ett möte senast dagen efter att begäran inkom till Larmyta. Vid mötet redogör den behövande regionen närmare för vilket behov som föreligger.

Om regionens behov av stöd avser omedelbara stödåtgärder kommer regionernas Tjänsteman i Beredskap att omgående kallas till ett möte via Socialstyrelsens larmfunktion.

Innebär regionens behov stöd av personella resurser förutsätter en sådan begäran, som huvudregel, att Krislägesavtalet aktiveras samtidigt.

Från och med den 7 juni 2021 gäller följande kontaktvägar till SKR:

Måndag-fredag* kl. 08.00 – 16.45 kontaktas SKRs Kontaktcenter,

Telefon: 08-452 70 00

E-post: info@skr.se

Under all annan tid kontaktas följande nummer:

Telefon: 08-452 71 01

Detta nummer är öppet 365 dagar om året men stänger kort för natten, kl. 22.00 –

05.00. Mellan kl. 05.00 och 08.00 kontaktas SOS-alarm om behov uppstår.

Observera att kontaktväg utanför kontorstid endast är avsett för akuta frågor.

 • Vad bör regionen göra innan begära förstärkning sker?

  Innan en sådan begäran görs bör regionen:

  • Uttömt de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal samt ha
   arbetat för att förstärka bemanningen.
  • Undersökt möjligheten att låna in personal från sina vanliga samarbetspartners på lokal, regional och nationell nivå.
  • Aktiverat Krislägesavtalet alternativt begära aktivering av Krislägesavtalet i samband med begäran om nationellt stöd – om begäran om stöd avser personella resurser.
 • Vem kan besluta om att ett nationellt larm ska skickas till SKR?

  Beslut om att begära stöd vid krisläge fattas av behörig instans, till exempel regionens krisledningsnämnd, regionstyrelse eller liknande.

 • Hur avgör man vilka regioner ska bistå med resurser?

  Näraliggande regioner har ett särskilt ansvar för att bistå, förutsatt att regionerna själva inte är överbelastade.

  Om situationen skulle uppstå att ingen region kan bistå med personal så sker en prövning av vilken/vilka regioner i landet som är mindre belastade och därmed har bäst förutsättningar att bistå med personella resurser.

Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR