Publicerad 16 november 2023

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, samverkan och medbestämmandelagen (MBL)

För att verksamheter inom kommuner och regioner ska utvecklas på bästa sätt har centrala parter tecknat ett avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Samverkan är ett förhållningssätt och en strategi där rättigheterna och skyldigheterna i medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML) förts samman.

Genom att teckna ett lokalt avtal som bygger på det centrala avtalet kan medarbetarnas kompetens, initiativ och engagemang bättre tillvaratas. Samtidigt ökar förutsättningarna att ge välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till medborgarna i livets olika skeden.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Guide till lokalt samverkansavtal

Målsättningen för centrala parter är att samtliga kommuner och regioner har ett lokalt samverkansavtal och en god samverkan utifrån samverkansavtalet.

Guide till lokalt samverkansavtal

Bra att veta om medbestämmandelagen

Oavsett om du väljer att teckna ett samverkansavtal eller inte så har de fackliga organisationernas genom medbestämmandelagen (MBL) rätt till förhandlingar, insyn och medinflytande i verksamheterna. Medinflytande innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut i viss fråga först efter att förhandlingar genomförts. För att den fackliga organisationen ska ha reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget förutsätts att förhandling påkallas i god tid av arbetsgivaren och på den nivå i organisationen där beslut kommer att tas. Arbetsgivaren har även en skyldighet att löpande hålla dem informerade om verksamheten och riktlinjer för personalpolitiken.

Förhandling MBL

Bättre beslutsunderlag genom samverkan

För att du som förtroendevald ska kunna fatta bra beslut för medborgarna behöver du bearbetade besluts- och uppföljningsunderlag från en tjänsteperson. Du behöver förslag till beslut som baseras på ett brett kunskaps- och erfarenhetsunderlag. I ett samverkansavtal fullföljs den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen (AML). I en organisation med väl fungerande samverkan finns utrymme och lyhördhet för skilda argument och perspektiv. Chefer som arbetsgivarens företrädare får i dialog med medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud ett viktigt stöd att tidigt uppmärksamma det som inte fungerar bra samt komma fram till de lämpligaste lösningarna och besluten.

Vinster med samverkan

Samverkan och delaktighet innebär stärkt beredskap och handlingskraft när verksamheten står inför utmaningar där det saknas enkla lösningar. Dessutom kan fattade beslut bli enklare att genomföra då samverkansprocessen skapat en förståelse och kunskap om den rådande situationen och tydligare förväntningar på medarbetarna. Det blir smidigare att ställa om utifrån verksamhetens behov, införa nya arbetssätt eller rutiner. Samverkan bidrar till att medarbetarna i god tid får information om kommande förändringar vilket i sig kan underlätta genomförandet av fattade beslut. Samtidigt är delaktighet och inflytande i sig en friskfaktor.

Utveckla samverkan

Väl fungerande samverkan förutsätter en vilja att samverka. Samverkan handlar inte om att uppnå konsensus. Samverkan handlar däremot om att arbeta mot samma mål, en väl fungerande verksamhet och en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbete i samverkan

Arbetsgivare har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska riskbedöma det som kan skapa ohälsa eller olycka. När arbetsmiljöarbetet sker i samverkan kan fler bidra med sin kompetens och erfarenheter för att undanröja risker. Fler kan uppmärksamma psykosociala risker, stress, arbetsbelastning och möjligheterna till återhämtning. Samverkan kan även bidra till att förändringar genomförs på ett sådant sätt att risker inte uppstår.

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.