Publicerad 31 maj 2022

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, jämställdhet

Arbetsmarknaden är inte jämställd, vilket är något som SKR ser allvarligt på. SKR anser att alla skillnader i arbetslivet som beror på kön måste försvinna.

Kvinnor och män måste ha samma förutsättningar och möjligheter till karriärutveckling, löneutveckling och att självständigt kunna forma sitt eget liv.

Förebygg ojämställdhet i sektorn

För att uppnå jämställdhet behövs fokus på de tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män som finns på arbetsmarknaden och mer specifikt vilka konsekvenser det får för kommuner och regioner. Kommuner och regioner behöver gå i bräschen och slå tillbaka könsstereotypa föreställningar om hur kvinnor och män förväntas bete sig. Många av dessa strukturella skillnader innebär att kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden.

Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden ska öka

SKR vill öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Det innebär att kvinnor ska kunna arbeta heltid på samma premisser som män. Det kräver i sin tur att män och kvinnor delar lika på föräldraledighet, vård av barn och det obetalda hemarbetet. Att kvinnor tar ut merparten av föräldraledigheten får stora konsekvenser både för livslön, karriärmöjligheter och pension. Kvinnor ska inte behöva välja mellan karriär och familj, utan ha tillgång till både och.

Förbud mot diskriminering i arbetslivet

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet är brett. Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och olika situationer i arbetslivet som man kan befinna sig i. Skyddet mot diskriminering gäller situationer som har samband med arbetet. Det gäller händelser på arbetsplatsen, men också sådant som händer utanför om dessa har ett samband med arbetet (till exempel tjänsteresor eller andra samman-komster som har koppling till arbetsplatsen). Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska främja lika rättigheter

Diskrimineringslagen beskriver både ett förbud mot diskriminering av enskilda individer och ett förebyggande arbete. Arbetsgivare ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen i form av så kallade aktiva åtgärder. Arbetsgivaren har även ett ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier.

SKR:s program för en jämställd arbetsgivarpolitik

SKR har antagit ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram för att öka jämställdheten i kommuner och regioner. Syftet med programmet är dels att tydliggöra vad SKR anser om de rådande strukturella skillnaderna, dels att kommuner och regioner och andra aktörer får konkreta verktyg och stöd att flytta fram positionerna avseende jämställdhet i arbetslivet. Programmet sammanfattas i en rapport.

En jämställd arbetsgivarpolitik: ett program i nio punkter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Charlotta Undén
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR