Publicerad 28 oktober 2022

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, arbetsmiljö

Som förtroendevald behöver du säkerställa att det finns en korrekt och aktuell fördelning av arbetsmiljöuppgifter i organisationen. Ta del av SKR:s utbildningspaket som ger en god introduktion till arbetsmiljöansvaret. 

Ditt arbetsmiljöansvar

Du bör se till att verksamheten på ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Utgångspunkten är det systematiska arbetsmiljöarbetet som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön.

Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

Kunskapsunderlag och utbildningspaket

För att vägleda dig på bästa sätt i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö har vi tagit fram en skrift och ett utbildningspaket med filmer om ditt arbetsmiljöansvar som förtroendevald.

Så klarar du arbetsmiljöansvaret - förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner och regioner

Filmer, introduktion förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Långtgående arbetsmiljöansvar

Ditt arbetsmiljöansvar är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är du som förtroendevald den som har det yttersta ansvaret att tillse att alla åtgärder som behövs vidtas för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljöarbetet handlar om att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och ändra vid behov.

En annan viktig uppgift är att se till att arbetstagarna får information om risker i arbetet och hur de ska undvikas, förvissa dig om att chefer och arbetstagare har den utbildning som behövs och så att arbetsförhållanden anpassas till medarbetarnas särskilda förutsättningar för arbetet.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.