Publicerad 8 juni 2022

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, arbetsmiljö

SKR har tagit fram en skrift och ett utbildningspaket för förtroendevalda inom offentlig sektor som beskriver hur de kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för över en miljon medarbetare.

Du bör se till att verksamheten på ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Utgångspunkten är det systematiska arbetsmiljöarbetet som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön. Det är därför du som förtroendevald behöver säkerställa att det finns en korrekt och aktuell fördelning av arbetsmiljöuppgifter i organisationen.

Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

Långtgående arbetsmiljöansvar

Ditt arbetsmiljöansvar är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvarig för att ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljöarbetet handlar om att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och ändra vid behov.

En annan viktig uppgift är att informera arbetstagare om risker i arbetet och hur de ska undvikas, förvissa dig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att anpassa arbetsförhållanden till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.

Skrift för förtroendevalda om arbetsmiljö

SKR har tagit fram en skrift för förtroendevalda inom offentlig sektor som beskriver hur de kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för över en miljon medarbetare.

Så klarar du arbetsmiljöansvaret - förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR