Publicerad 6 november 2020

Utbildning i mottagningskök

Det är viktigt att känna till bakgrunden till hygienrutinerna och varför de är viktiga. All ny personal ska få en introduktion. Utbildning och kunskap om livsmedelshygien och specialkost är en av grundförutsättningarna för säker mat.

Nyanställda och vikarier

Nyanställda introduceras alltid i arbetet och egenkontrollen. Genomgång av hygien och arbetsrutiner för samtliga arbetsmoment är obligatoriskt vid introduktionen. Listan med information, som används vid introduktionen, signeras av både den nyanställde och av den som ansvarat för introduktionen.

Fortlöpande information

Egenkontrollprogrammet finns alltid tillgängligt i köket. All personal som handskas med maten får regelbunden utbildning i livsmedelshygien och specialkost samt en årlig genomgång av de rutiner som gäller för de aktuella arbetsuppgifterna. Deltagarlistor från utbildningar och genomgångar sätts i egenkontrollpärmen.

Om det blir fel

  • Om någon som handskas med maten känner sig osäker på vilka rutiner som gäller, så måste han/hon läsa på i egenkontrollprogrammet eller fråga någon som vet.
  • Vi tar vårt ansvar genom att följa upp eventuella misstag med förnyad information, instruktion eller utbildning.

Ordlista

Specialkost

Avsnitt ur: Allergi och astma hos barn, Alm, Hedlin, Wennergren, Studentlitteratur 2014 (sid 232)

Dietbehandling

Att hålla en viss diet kan teoretiskt sett förefalla enkelt, i synnerhet om det rör sig om något enstaka födoämne som heller inte kan betraktas som ett baslivsmedel. I praktiken kan det vara påtagligt komplicerat av flera skäl. Att vara tvungen att läsa innehållsförteckningen på allt man köper innebär en ökad belastning för individen. Dessutom är det inte alltid alldeles enkelt att tyda innehållsförteckningar. Ur den sociala aspekten kan det också upplevas som stigmatiserande att inte med självklarhet kunna delta i gemensamma måltider hos vänner eller på restaurang.

Vidare finns det på skolor och förskolor stora skillnader i hur behoven hos barn och ungdomar med matallergi tillgodoses. Det gäller både matens innehåll och hur den serveras och smakar. För barn och inte minst ungdomar är det viktigt att inte skilja sig från gruppen. Att vara annorlunda avseende den i social mening så viktiga umgängesformen att äta tillsammans kan väcka mycket känslor hos den drabbade men inte sällan också i omgivningen. Förutom att känna sig annorlunda, vara pinsam, känna frustration eller vrede men också sorg, bär många också på en stor oro för att drabbas av allvarliga, till och med dödliga, reaktioner.

Kunskaperna och intresset i samhället för dessa frågor har ökat på senare år, men alltjämt finns en hel del att göra inom området. På de flesta skolor hanteras detta alldeles utmärkt, och skolorna vill självklart sina elevers bästa, men tyvärr finns det fortfarande exempel på barn och ungdomar som på grund av bristande kunskap om livsmedel och matallergier vid upprepade tillfällen serverats mat på sin skola som ibland utlöst svåra allergiska symtom. Detta kan förutom de akuta symtomen också skapa en känsla av otrygghet och utsatthet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.