Publicerad: 17 februari 2020

Avvikna barn och misstanke om brott

Ensamkommande barn som försvinner i Sverige kan befinna sig i alla skeden av asylprocessen. De kan vara asylsökande, ha fått uppehållstillstånd eller ha fått avslag på sin asylansökan.

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar länsstyrelsernas arbete kring ensamkommande barn som försvinner. Under 2016-2017 hade länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att göra en nationell kartläggning och att föreslå åtgärder. Under 2018 tog länsstyrelserna fram enhetliga regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn som försvinner. Det metodstöd för regional samverkan som tagits fram i tidigare uppdrag ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsens arbete med ensamkommande barn som försvinner

När Migrationsverket anvisar ett barn till en kommun är den kommunen att anse som barnets vistelsekommun enligt 2 kap. 2 § SoL. Detta gäller omgående, dvs. även innan barnet har anlänt till kommunen. Om barnet tar sig till en annan kommun är den kommunens ansvar begränsat till akuta insatser (2 a kap. 2 § SoL).

Anvisningskommunen ska se till att barnet kommer tillbaka till det boende han eller hon har lämnat. Anvisningskommunens ansvar gäller även i de fall ett barn avviker redan innan barnet har anlänt till anvisningskommunen.

Anvisningskommunens socialtjänst, överförmyndaren och polisen bör låta ärendet vara öppet tills barnet återvänder eller är återfunnet, eller åtminstone under lämplig tid efter försvinnandet. I de regionala samverkansplaner som länsstyrelsen i varje län har arbetat fram tillsammans med länets kommuner anges vanligtvis tre månader som en lämplig tid.

Att förbereda barn och unga för avslag och återvändande

Strömsunds kommun har sedan flera år arbetat aktivt med förebyggande åtgärder för asylsökande ensamkommande barn och unga som riskerar avslag på sin asylansökan. 2017-2020 leder kommunen tillsammans med Migrationsverket och länsstyrelsen Jämtland projektet Barnets bästa vid återvändande. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans med ett antal kommuner i Sverige för att förbättra förutsättningarna både för det enskilda ensamkommande barnet och för vuxna och verksamheter som möter barnet.

Barnets bästa vid återvändande, Strömsunds kommun

Misstanke om brott

Socialtjänstens särskilda ansvar för barn enligt 5 kap. 1 § SoL gäller även om ett barn vistas i landet utan tillstånd (s.k. papperslös).

En person, barn eller vuxen, kan enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd på minst sex månader som bevisperson. Det är polisens eller åklagarmyndighetens förundersökningsledare som ansöker om detta. Om personen behöver återhämtning/vill ha betänketid kan förundersökningsledaren även ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för 30 dagars betänketid. Förundersökningsledaren beslutar även om eventuell förlängning av uppehållstillståndet. Om socialtjänsten kommer i kontakt med en person som har varit utsatt för brott bör personen informeras om detta.

För bevispersoner har socialtjänsten samma ansvar som för personer bosatta i kommunen. Personerna kommer att vara beroende av kommunens insatser för både levnadsomkostnader och stödinsatser. Till detta kommer ett behov av ett boende som kan kännas tryggt under utredningstiden, t.ex. skyddat boende, eller för barn placering i familjehem eller HVB. Socialtjänstens ansvar för bevispersoner gäller även under ansökningstiden. Bevispersoner har även rätt till samma hälso- och sjukvård som bosatta personer. Barn och ungdomar skall erbjudas utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma sätt som asylsökande.

En kommun har enligt 17 § Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. rätt till ersättning för kostnader för bistånd enligt SoL, LVU och LVM.

Socialtjänsten har enligt 5 kap. 11 § SoL ansvar för att ge den som utsatts för brott och dennes närstående stöd och hjälp. Ett särskilt ansvar gäller kvinnor som har utsatts för våld och barn som utsatts för brott eller bevittnat våld och övergrepp. Bestämmelsen innebär inte att utsatta för brott har en särställning i förhållande till andra grupper som faller under socialtjänstens ansvar. Utöver boende kan exempel på socialtjänstens insatser vara ekonomiskt bistånd, stödjande samtal, kontaktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivilligorganisationer.

Omedelbart omhändertagande enligt LVU

Huvudregeln har tidigare varit att svensk domstol bara är behörig att pröva frågor om föräldraansvar, däribland tvångsvård enligt LVU, när det gäller barn som har hemvist i Sverige. Genom ändringar i LVU får socialnämnden fr.o.m. 1 september 2019 omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga. Syftet är att klargöra att alla barn som vistas i Sverige ska kunna skyddas enligt LVU. Lagändringarna genomförs för de situationer då åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling, eller i de fall den fortsatta utredningen annars allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!