Publicerad: 3 december 2019

Patientkontrakt

Syftet med patientkontrakt är att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patientkontrakt.

Ett patientkontrakt är ett sätt att ge patienten möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård och nyttja patientens egna resurser.

Patientkontrakt handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan mer om en överenskommelse mellan vårdgivaren och patienten, något som vården och patienten utformar tillsammans. Innehållet i överenskommelsen ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. I första hand ska patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Därför behövs patientkontrakt

Uppdragen om patientkontrakt till SKR och till regionerna finns beskrivna i två av SKR:s överenskommelser med staten. I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs hur patientkontrakt kan främja arbetet med samordning och kontinuitet i vården, som är ett av målen med vårdens omställning. Patientkontrakt lyfts även fram som en central del i överenskommelsen om Standardiserade vårdförlopp, för att åstadkomma en sammanhållen vårdplan.

Överenskommelsen om en god och nära vård

Överenskommelsen om standardiserade vårdförlopp

Idén om patientkontrakt har kommit fram som en del i den omställning till en mer nära vård som pågår över hela landet. Vården behöver på ett bättre sätt än idag utgå från att patienten ska vara mer delaktig i sin egen vård och att vården måste utgå från patientens situation. Bakom resonemanget ligger att en patient som får rätt hjälp från början känner sig tryggare, vårdbehoven minskar och vården blir säkrare. Särskilt vid övergångar mellan olika vårdgivare är det viktigt att information om patientens vård följer med över de organisatoriska gränserna. Arbetet med patientkontrakt måste vara starkt kopplat till värderingar, attityder och kultur i hälso- och sjukvården.

Extra medel att söka för regionerna under 2019

Under 2019 finns extra medel att söka för regionerna, för att på olika sätt testa att arbeta med patientkontrakt. Det handlar dels om hur patientkontrakt kan bidra till en ökad patientsäkerhet, dels om att träna samverkan med patienter.

Utlysning extra medel för att arbeta med patientkontrakt

Patientkontraktets fyra delar

Patientkontraktets fyra delar ska stödja att relationen mellan patienten och vården bygger på samskapande och gemensamt ansvar.

Patientkontraktets fyra delar: delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan

Delaktighet

Patientkontrakt ska underlätta delaktighet för patienter och närstående i planering av vårdinsatserna. Delaktighet innebär att patienten medverkar i beslut om vård och behandling och även att förmedla kunskap och erfarenhet till medarbetare i vården. Hur delaktigheten utformas utgår från patientens möjligheter och önskemål. I den gemensamma överenskommelsen ska det vara tydligt vad patienten ska göra och vad vården ska göra.

Samordning

Hälso- och sjukvården ska ansvara för samordning och koordinering av vårdinsatserna genom en fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter och ska ha ansvar för samordning. Syftet är att skapa tydlighet för patienten kring nästa steg i vård och behandling, för att ge trygghet, kontinuitet och helhet. I primärvården är fast vårdkontakt och fast läkarkontakt reglerade i lag.

Tillgänglighet

Det ska vara enkelt att ta kontakt med vården. Patienten ska kunna boka tider i samråd med vården eller på egen hand och på olika sätt, till exempel via webben. Tillgänglighet handlar även om att få vård inom rimlig tid när patienten behöver och kan, med nationella medicinska riktlinjer som utgångspunkt.

Samverkan

Genom samverkan mellan berörda vårdaktörer ska patientens behov, aktiviteter och önskemål samordnas, för att ge en överblick. En patient med flera vårdkontakter ska enkelt kunna ta del av en sammanhållen plan, som minskar dubbelarbete och sparar tid för både patienten och vården.

Uppdrag till regionerna

I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs åtgärder som regionerna förväntas genomföra för att fortsätta utvecklingen för en mer personcentrerad vård, till exempel genom att införa patientkontrakt. Regionerna ska:

 • ha dokumenterade rutiner för etablering av fast vårdkontakt
 • fortsätta arbetet med att breddinföra webbtidsbokning
 • stödja utvecklingen av en elektronisk vy över patientkontrakt på 1177 Vårdguiden
 • redogöra för förbättringsarbetet kring gemensamma överenskommelser, överenskomna tider, samordning och samverkan.

Införandestöd patientkontrakt

SKR:s insatser

Arbetet med patientkontrakt ska anpassas och utvecklas i enlighet med vad som anges i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. SKL ska

 • integrera patientkontrakt med det pågående arbetet med Min vårdplan cancer, för att ge förutsättningar för att patientkontrakt ska kunna testas och användas regionalt
 • utveckla möjligheterna till digital visualisering med utgångspunkt från förstudien som genomförts av Inera
 • stödja regionerna i att införa patientkontrakt för patienter med komplexa och omfattande behov. I detta ingår att se över hur vårdinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården samt hälsofrämjande och förebyggande insatser kan inkluderas
 • utveckla mått för uppföljning av indikatorer för patientkontrakt
 • arbeta för att integrera patientkontrakt i arbetet med god och nära vård
 • tillsammans med regionerna genomföra lärandeseminarier och skapa förutsättningar för mötesplatser och erfarenhetsutbytee när det gäller utvecklingen och införandet av patientkontrakt.

Min vårdplan cancer

Patientkontrakt på 1177

SKR:s arbete med en god och nära vård

Styrgrupp

Det finns en styrgrupp för arbetet med patientkontrakt.

 • Hans Svensson, regiondirektör Region Jämtland/Härjedalen (ordf)
 • Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar län
 • Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör Region Uppsala län
 • Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, SKR
 • Lisbeth Löpare Johansson, ansvarig samordnare för nära vård, SKR
 • Harald Grönqvist, ansvarig handläggare SKR

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!