Publicerad 14 augusti 2023

Överenskommelse sammanhållen, jämlik och säker vård

Med överenskommelsen om sammanhållen, jämlik och säker vård för 2023 vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i Sverige.

Överenskommelsens innehåll

Överenskommelsen omfattar totalt 326 miljoner kronor. Av medlen avsätts 272,965 miljoner kronor till regionerna och 53,035 miljoner kronor till SKR. I överenskommelsen ingår fem områden.

Överenskommelse Sammanhållen, jämlik och säker vård 2023 (PDF) Pdf, 508 kB.

Överenskommelsens områden

Insatser för att förbättra antibiotikaanvändningen

Överenskommelsen omfattar totalt 3 miljoner kronor för att stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Strama, som en del i genomförandet av den nationella strategin mot antibiotikaresistens. Av dessa avsätts 0,5 miljoner kronor för Stramas arbete med uppdatering av behandlingsriktlinjer för antibiotikabehandling när det uppkommer bristsituationer. SKR tar emot medlen som förmedlas vidare till Region Uppsala, som samordnar och ansvarar för NAG Strama.

Nationella kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren utgör en stor tillgång för svensk hälso- och sjukvård samt omsorg och har bidragit till de goda resultaten för patienterna som svensk sjukvård kan uppvisa i internationella jämförelser. Kvalitetsregistren har utvecklats primärt för syftet att stödja det kliniska förbättringsarbetet. De är värdefulla källor för forskning och innovation och bidrar till en likvärdig och jämlik vård och omsorg.

Överenskommelsen om Nationella Kvalitetsregister för 2023 omfattar totalt 168 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 68 miljoner kronor. Medlen ska användas till grundanslag till Nationella Kvalitetsregister, sex registercentrumorganisationer och till den nationella stödfunktionen.

Nationella kvalitetsregister

Strukturerade uppgifter om läkemedel

Överenskommelsen omfattar i denna del 5 miljoner kronor till SKR:s fortsatta arbete med förbättrad läkemedelsinformation. Under 2023 ska SKR fortsätta stödja hälso- och sjukvårdens behov av möjligheter att uttrycka och dokumentera information om patientens läkemedelsbehandlingar på ett enhetligt och strukturerat vis, fortsätta bidra och stödja berörda aktörer i arbetet med nationell läkemedelslista, vid behov stödja Socialstyrelsens vidareutveckling av nationell informationsstruktur (NI) läkemedel, vid behov stödja Läkemedelsverket med struktur- och metodfrågor i det vidare arbetet med IDMP. Arbetet ska, där så är lämpligt, genomföras i samverkan med E-hälso­myndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och eventuellt andra berörda aktörer.

Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd

Överenskommelsen omfattar 10 miljoner kronor till området sällsynta hälsotillstånd. Medlen ska användas till att skapa ökade förutsättningar för en god, jämlik och tillgänglig vård med patienten i centrum. Av dessa ska 6 miljoner kronor tilldelas landets medicinska centrum för sällsynta diagnoser. Resterande 4 miljoner kronor tilldelas den samverkansregionala strukturen för kunskapsstyrning, inklusive Region Stockholm som är värdregion för området sällsynta diagnoser, samt SKR för samordning och stöd.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

För 2023 avsätts totalt 140 miljoner för arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Regionerna tilldelas 122,5 miljoner, varav 60 miljoner går till de sex samverkansregionerna för framtagning av vårdförlopp. 62,5 miljoner går till de 21 regionerna för att genomföra vårdförloppen. 17,5 miljoner går till SKR för samordning.

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare Stödfunktion Kunskapsstyrning HS

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.