Publicerad 7 mars 2022

Överenskommelse sammanhållen, jämlik och säker vård

Med överenskommelsen om sammanhållen, jämlik och säker vård för 2022 vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i Sverige.

Överenskommelsens innehåll

Totalt uppgår överenskommelsen för 2022 till 384 miljoner kronor, varav regionerna står för 100 miljoner kronor och staten för 284 miljoner kronor.

Överenskommelse sammanhållen, jämlik och säker vård 2022 (PDF) Pdf, 464 kB.

Överenskommelsens områden

Insatser för säkrare vård

Överenskommelsen om insatser för en säkrare vård syftar till att stärka patientsäkerhetsarbetet inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården, och bidra till att minska antalet vårdskador.

Regeringen avsätter 2022 totalt 4,5 miljoner kronor för en säkrare vård inklusive Nationell arbetsgrupp Strama. Av dessa avsätts 2 miljoner kronor (inklusive moms) för SKR:s systematiska patientsäkerhetsarbete. 2,5 miljoner går till att stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Strama, som är en del i genomförandet av den nationella strategin mot antibiotikaresistens.

Överenskommelse om insatser för en säkrare vård

Nationella kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren utgör en stor tillgång för svensk hälso- och sjukvård samt omsorg och har bidragit till de goda resultaten för patienterna som svensk sjukvård kan uppvisa i internationella jämförelser. Kvalitetsregistren har utvecklats primärt för syftet att stödja det kliniska förbättringsarbetet. De är värdefulla källor för forskning och innovation och bidrar till en likvärdig och jämlik vård och omsorg.

Överenskommelsen om Nationella kvalitetsregister för 2022 omfattar totalt 174,5 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 74,5 miljoner kronor. Medlen ska användas till grundanslag till Nationella Kvalitetsregister, sex registercentrumorganisationer och till den nationella stödfunktionen.

Nationella kvalitetsregister

Strukturerade uppgifter om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet

SKR har under flera år arbetat med att strukturerat samla in och dokumentera regelverkskrav och verksamhetens behov av information om läkemedel. SKR ska fortsatt stödja sina medlemmar i arbetet med strukturerad information om patientens läkemedelsbehandlingar samt fortsätta bidra i arbetet med nationell läkemedelslista.

Regeringen avsätter 5 miljoner kronor till SKR:s fortsatta arbete med förbättrad läkemedelsinformation.

Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd

Regeringen avsätter totalt 10 miljoner kronor inom ramen för denna överenskommelse till området sällsynta hälsotillstånd. Medlen ska användas till att skapa ökade förutsättningar för en god, jämlik och tillgänglig vård med patienten i centrum. Av dessa ska 6 miljoner kronor tilldelas landets medicinska centrum för sällsynta diagnoser. Resterande 4 miljoner kronor tilldelas den samverkansregionala strukturen för kunskapsstyrning.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet

Totalt satsas 190 miljoner kronor till arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. På så sätt ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd. För 2022 fördelas totalt 172,5 miljoner kronor till regionerna. SKR tilldelas 17,5 miljoner kronor (inklusive moms) för att koordinera och stödja det nationella gemensamma arbetet med att ta fram vårdförloppen.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR