Publicerad: 13 december 2019

Statsbidrag

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat.

Generella eller riktade statsbidrag

Generella statsbidrag ryms i systemet för kommunalekonomisk utjämning och används i huvudsak för att finansiera inkomstutjämningssystemet och strukturbidraget. Inom det generella statsbidraget regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas ej ut med automatik utan måste sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och Migrationsverket. De riktade bidragen innebär ofta ökad administration för kommuner och regioner.

Mera uppgifter om generella och riktade statsbidrag

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Om riktade statsbidrag till skolan

SKL vill ha färre riktade statsbidrag

Mer information om utjämningssystemet

Nyheter om statsbidrag

Nyheter i budgetpropositionen 2020

Utöver de tidigare beslutade välfärdsmiljarderna fördelar regeringen 610 miljoner kronor till äldreomsorgen, 410 miljoner till arbete mot segregation och 80 miljoner till kommuner som tagit emot många flyktingar. Mer information finns i cirkulär 19:38 (kommuner) och EkonomiNytt 10/2019 (regioner) om innehållet i regeringens budgetproposition.

Cirkulär 19:38

EkonomiNytt 10/2019

Fördelning av medel till kommuner och regioner för 2020 (regeringens webbplats)
2019-09-27

Fördelning av ”välfärdsmiljarderna”

Regeringen har presenterat utfallet av de så kallade ”gamla” välfärdsmiljarderna 2020. Beräkningarna bygger på uppgifter till och med augusti 2019. Utfallet skiljer sig mycket lite från det preliminära utfall SKL presenterade i början av september.

Välfärdsmiljarderna 2020 
2019-09-27

195 miljoner i statsbidrag för ensamkommande asylsökande

Regeringen har beslutat om fördelningen av de 195 miljoner i tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Statsbidraget fördelas utifrån antalet asylsökande ensamkommande över 17,5 år i respektive kommun.

Fördelning av statsbidrag för ensamkommande asylsökande
2019-05-21

Nyheter i vårändringsbudgeten 2019

Utöver de tidigare beslutade välfärdsmiljarderna fördelas 910 miljoner till äldreboenden och minskad segregation. Mer information finns i cirkulär 19:18 (kommuner) och EkonomiNytt 05/2019 (regioner) om innehållet i regeringens vårproposition.

Cirkulär 19:18

EkonomiNytt 05/2019

Fördelning av medel till kommuner och regioner för 2019 (regeringens webbplats)
2019-04-10

Specificering av vissa statsbidrag

SKR specificerar i Excelfilerna nedan vilka statsbidrag som ingår i filerna Prognosunderlag.

  • Filerna är inte heltäckande utan har med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år.
  • När det gäller riktade bidrag finns endast vissa statsbidrag med.
  • Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i filen Prognosunderlag för kommuner respektive region.

Filer med specificering av generella och riktade statsbidrag

Filerna öppnas i nytt fönster.

Specificering av generella statsbidrag för kommuner

Generella statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag:
Specificering av generella statsbidrag för kommuner åren 2019–2022 (Excel 2010)
2019-09-18

Specificering av riktade statsbidrag för kommuner

Riktade statsbidrag som ej ingår i filen Prognosunderlag:
Specificering av riktade statsbidrag för kommuner åren 2019–2022 (Excel 2010)
2019-09-26

Specificering av vissa statsbidrag för regioner

Både generella och riktade statsbidrag, och det framgår vilka som ingår i filen Prognosunderlag:
Specificering av vissa statsbidrag för regioner åren 2019–2022 (Excel 2010)
2019-09-27

Regionerna och nya överenskommelser

Alla överenskommelser mellan staten och regionerna.

Överenskommelser inom området vård och omsorg

Hur söka de riktade statsbidragen?

En samling länkar till ansvariga myndigheter för olika verksamhetsområden där man kan söka olika riktade statsbidrag.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Filerna Prognosunderlag

Filerna Prognosunderlag för kommuner respektive regioner innehåller beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Skatteunderlagsprognos.

Informationsansvariga för de olika statsbidragen

För de riktade statsbidragen till kommuner och regioner, samt överenskommelser inom vård och omsorg, ska du vända till till några olika medarbetare på SKR.

Informationsansvariga statsbidrag

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!