Publicerad 22 juni 2023

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa 2023

SKR och regeringen har sedan 2015 ingått överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Målet är att uppnå en mer säker, tillgänglig, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård inom hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 610 000 000 kronor.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa 2023

God och nära vård 2023

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2023 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som främjar hälsan.

Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 6 394,5 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 043 miljoner till regionerna respektive 1 050 miljoner till kommunerna. Dessutom avsätts 250 miljoner kronor för kommuner och regioner gemensamt. Överenskommelsen består av fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården.

 • Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
 • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 • Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
 • Förstärkt ambulanssjukvård

Överenskommelse om en god och nära vård 2023

Sammanhållen, jämlik och säker vård 2023

Överenskommelsen omfattar totalt 326 miljoner kronor. Av dessa avsätts 272,965 miljoner kronor till regionerna och 53,035 miljoner kronor till SKR. I överenskommelsen ingår:

 • Förbättra antibiotikaanvändningen (3 miljoner kronor)
 • Nationella kvalitetsregister (168 miljoner kronor)
 • Strukturerade uppgifter om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet (5 miljoner kronor)
 • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd (10 miljoner) kronor
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (140 miljoner kronor)

Överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård 2023

Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 400 miljoner kronor.

Överenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel

SKR och staten har ingått en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 400 miljoner kronor. Medlen får även användas 2024 för ändamålet.

Försörjningsberedskap för läkemedel 2023, tilläggsöverenskommelse

Läkemedelsförmånerna 2023

SKR och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna för 2023. Bidraget omfattar totalt 35 486 miljoner kronor vilket bland annat innefattar kostnaden för läkemedelsförmånerna.

Överenskommelse läkemedelsförmån 2023

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Överenskommelsen syftar till att stimulera regionerna att vidta åtgärder och genomföra insatser som leder till kortare väntetider och vårdköer, med målet att alla patienter ska få vård i enlighet med den lagstadgade vårdgarantin.

Överenskommelsen omfattar 2 952 miljoner kronor för 2023 och fördelas mellan två block. Block 1 på 2 500 miljoner kronor betalas ut baserat på regionernas uppfyllnadsgrad av prestationskraven. Regionerna kan kvalificera sig genom att korta väntetiderna jämfört med föregående år eller genom att ha en hög måluppfyllelse av vårdgarantin, utifrån väntetiderna till utpekade vårdinsatser inom primärvården, inom specialiserad vård och inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Block 2, utvecklingsblocket på 440 miljoner kronor, fördelas och betalas ut enligt befolkningsmängd. Medlen ska bland annat bidra till genomförande av insatser i den regionala handlingsplanen.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området

SKR och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
Även om en positiv utveckling skett över tid har nya utmaningar inom området tillkommit. Dessa utmaningar behöver adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Parterna är därför överens om att det utvecklingsarbete som har bedrivits inom området behöver fortsätta. För varje enskild patient, närstående eller medborgare är det viktigt att veta att det finns tillgång till bästa möjliga vård eller omsorg vid det tillfälle den behövs.

Prioriteringar ur överenskommelsen (urval):

 • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.
 • Systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i hälso- och sjukvården och omsorgen.
 • Primärvårdsnivån behöver skapa förutsättningar för att tillgängliggöra vård och behandling vid psykisk ohälsa.
 • Det suicidpreventiva arbetet behöver stärkas på alla nivåer för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till personer som söker vård för psykisk ohälsa.

Överenskommelse insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2023 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Regeringen avser att fortsätta avsätta 600 miljoner kronor under 2023 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande. Dessa medel ska gå till att utveckla och förbättra cancervården för både barn och vuxna. Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 556 miljoner kronor.

Insatserna i årets överenskommelse handlar bland annat om fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp, satsningar inom barncancervården, insatser för prevention och tidig upptäckt av cancersjukdom, rehabilitering, palliativ vård samt kompetensförsörjning och forskning. Flera insatser är en fortsättning på det arbete som har påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancerstrategin.

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider 2023

Överenskommelse vaccinering mot covid-19, första och andra halvåret 2023

SKR och regeringen har tecknat en förlägning av överenskommelse om vaccinering mot covid-19 även för andra halvåret 2023. Överenskommelsen reglerar parternas gemensamma målsättning för vaccinationerna mot covid-19 samt de ekonomiska förutsättningarna för vaccinationsarbetet.

Överenskommelse om vaccinering mot covid-19, 2023

Informationsansvarig

 • Gunilla Thörnwall Bergendahl
  Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.