Publicerad 30 november 2023

Specificering av vissa statsbidrag

Generella statsbidrag betalas ut till kommuner och regioner via utjämningssystemet. De ingår i SKR:s modell Skatter & bidrag och därmed i filen Prognosunderlag. Merparten av de riktade statsbidragen måste sökas hos olika myndigheter och ingår inte i modell och filen Prognosunderlag.

Merparten av de riktade statsbidragen måste sökas hos olika myndigheter och ingår inte i modell eller filen Prognosunderlag.

Filer med specificering av generella och riktade statsbidrag

Statsbidragen finns i anslaget för kommunal ekonomisk utjämning och övriga statsbidrag.

Filer för kommuner

Specificering av generella statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning

Generella statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag:

Specificering av statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner åren 2023–2026 (Excel) Excel, 45 kB.

Publicerad 2023-09-25.

Specificering av övriga statsbidrag

Riktade och generella statsbidrag som ej ingår i filen Prognosunderlag:

Specificering av övriga statsbidrag för kommuner åren 2023-2026 (Excel) Excel, 22 kB.

Publicerad 2023-11-15.

Riksdagsbeslut av propositioner gällande skolväsendet

Här redovisas hur riksdagen har ställt sig till regeringens propositioner gällande skolväsendet för perioden 2021/22 och vilken ersättning kommunerna får enligt finansieringsprincipen.

Riksdagsbeslut av propositioner gällande skolväsendet

Filer för regioner

Specificering av generella statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning

Generella statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag:

Specificering av statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning för regioner åren 2023–2026 (Excel) Excel, 31 kB.

Publicerad 2023-09-25.

Specificering av övriga statsbidrag

Riktade och generella statsbidrag som ej ingår i filen Prognosunderlag:

Specificering av övriga statsbidrag för regioner åren 2023-2026 (Excel) Excel, 17 kB.

Publicerad 2023-11-27.

Statskontorets förteckning över samtliga statsbidrag till kommuner och regioner 2020

Statskontoret redovisar en förteckning över samtliga statsbidrag till kommuner och regioner 2020. Förteckningen innehåller bland annat information om hur mycket medel staten betalat ut till kommuner och regioner inom ramen för respektive statsbidrag.

Sammanställning över alla statsbidrag till kommuner och regioner, Statskontoret

Hur söka de riktade statsbidragen?

En samling länkar till ansvariga myndigheter för olika verksamhetsområden där man kan söka olika riktade statsbidrag.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Filen Prognosunderlag

I filerna ovan specificerar SKR vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag för kommuner respektive regioner. Filen Prognosunderlag publiceras var gång SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos. Filen innehåller beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Observera att:

  • Filen Prognosunderlag är inte heltäckande utan har med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år.
  • När det gäller riktade bidrag finns endast vissa statsbidrag med.
  • Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i filen Prognosunderlag för kommuner respektive region.

Skatteunderlagsprognos

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.