Publicerad 27 januari 2022

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

Datum

Aktivitet

20 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen

21 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen

30 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med höstens andra skatteunderlagsprognos.

19 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2021”

27 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6

8 november

Remisskonferens om utredningen kring effektiv ekonomistyrning

30 november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

30 november

SKR arrangerar Bokslutsdagen digitalt

7 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall

10 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI

16 december

SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 3/2021 med ny skatteunderlagsprognos m.m.

21 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor samt definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2022

21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen och SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt

21 december

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2021 och prognos 2022–2024

2022


vecka 6

SKR publicerar internräntan för 2022.

17 februari

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2022.

17 februari

Webbkonferens: Ny överenskommelse om pension – ett ekonomiskt perspektiv

2 mars

SCB presenterar kommunernas och regionernas resultat för 2021.

17 mars

Seminarium (digitalt) om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

preliminärt 31 mars

SKR publicerar EkonomiNytt om Löne- och prisförändringar för regioner.

6 april

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 1.

19 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

20 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen.

28 april

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos samt ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

10 maj

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 2.

17 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2022”.

2 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2022 (digitalt).

juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

8 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3.

preliminärt 16 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

[sommaruppehåll]


6 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4.

10 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5.

17–18 augusti

SKR är med och arrangerar Kommek i Malmö.

25 augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2022.

7 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6.

Senast 20 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen (inget maktskifte).

Nästa dag

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

Skiftet september/oktober

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2022.
Datumet berörs av när Budgetpropositionen presenteras.

Preliminärt 30 september

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

September/oktober

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7.

26 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 8.

Senast 15 november

Regeringen presenterar Budgetpropositionen (maktskifte).

Nästa dag

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

21 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 9.

Slutet av november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

November/december

SKR arrangerar Bokslutsdagen.

6 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

9 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

Mitten av december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2023 med mera.

Preliminärt mitten av december

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, december 2022”.

Preliminärt 19 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

Preliminärt 21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt 21 december

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Kontakta SKR