Publicerad: 12 februari 2020

SKR:s kvinnofridssatsning

2018–2020 gör SKR en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Överenskommelse om stärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

SKR:s kvinnofridssatsning har sex fokusområden:

 • Stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå
 • Bättre systematisk uppföljning och analys
 • Stärkt kvinnofridsarbete i socialtjänsten
 • Stärkt kvinnofridsarbete i hälso- och sjukvården
 • Stärkt våldsförebyggande arbete i förskola och skola
 • Stärkt stöd till arbetsgivare att upptäcka och stödja våldsutsatta medarbetare

Stöd till socialtjänsten

Utvecklingsledare för kvinnofrid i varje län

Genom kvinnofridssatsningen har de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, RSS, anställt en utvecklingsledare inom kvinnofridsområdet. RSS finns i varje län.

Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter Regionala utvecklingsledare för kvinnofrid

Utvecklingsledarnas uppdrag är att

 • utveckla kunskap och kapacitet inom RSS
 • stödja kunskapsutveckling och spridning i kommunerna och regionen
 • stärka samverkan mellan aktörer i länet
 • utveckla systematisk uppföljning lokalt och regionalt.

Utvecklingsledarna träffas i ett nationellt nätverk hos SKR och samverkar även med länsstyrelsernas utvecklingsledare för kvinnofrid. Målet är att stödja långsiktigt hållbara strukturer för kommunernas kvinnofridsarbete.

Ansvarig på SKR:
Kerstin Wanhatalo, handläggare socialtjänst

SU-Kvinnofrid – projekt om individbaserad systematisk uppföljning

2019–2020 ger SKR och RSS ett särskilt stöd till kommuner som vill följa upp stödet till våldsutsatta vuxna. Syftet är att öka kunskap om kvinnofridsarbetes kvalitet och resultat och bidra till verksamhetsutveckling.

Projekt SU-Kvinnofrid – systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

Stöd till hälso- och sjukvården

Kartläggning av framgångsfaktorer

Under 2019-2020 kartlägger SKR framgångsfaktorer och utvecklingsområden inom hälso- och sjukvårdens kvinnofridsarbete. Syftet är att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården kan utveckla arbetet med att uppmärksamma våld så att våld upptäcks tidigt och fler utsatta får rätt skydd, stöd och behandling. Rapporten väntas vara klar under 2020.

Ansvarig på SKR:
Carina Gyllner Bergmark, handläggare hälso- och sjukvård

Stöd till förskola och skola

Kartläggning av behov och stöd

Under 2019-2020 kartlägger SKR skolhuvudmännens behov av stöd och förutsättningar att förebygga våld. SKR ser även över vilket stöd skolhuvudmännen har idag på området, bland annat från Skolverket och Skolinspektionen.

Forskning och lärande pilotprojekt om våldsförebyggande arbete

På SKR:s uppdrag utvärderar Stockholms universitet svenska skolors arbete med den våldsförebyggande metoden Mentors in Violence Prevention, MVP. Syftet är att öka kunskap om hur metoden fungerar, vad som krävs för att genomföra den och hur MVP står sig i jämförelse med skolans ordinarie kvalitetsarbete mot kränkande behandling.

Metoden Mentors in Violence Prevention, MVP

Utlysning av medel till skolor

I juni 2019 utlyste SKR medel till kommuner som vill ha stöd att komma igång med våldförebyggande metoder i skolan. Hösten 2019 beviljades 49 skolhuvudmän medel.

Utlysning av medel till skolor

Ansvarig på SKR:
Klas Hyllander, handläggare förskola och skola
Lovisa Fransson, handläggare förskola och skola

Stöd till arbetsgivare

Stöd att upptäcka våldsutsatta medarbetare

Under 2019-2020 undersöker SKR möjligheterna att ta fram stöd för hur chefer i kommuner och regioner kan upptäcka våldsutsatthet hos anställda och hjälpa dem till rätt stöd, skydd och rehabilitering.

Ansvarig på SKR:
Carina Gyllner Bergmark, handläggare hälso- och sjukvård

Informationsansvarig

 • Jenny Norén
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!