Publicerad: 6 november 2020

SKR:s kvinnofridssatsning

2018–2020 gör SKR en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Överenskommelse om stärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

Årsrapport 2019 för överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetet (PDF, nytt fönster)

SKR:s kvinnofridssatsning har sex mål:

 • Stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå
 • Bättre systematisk uppföljning och analys
 • Stärkt kvinnofridsarbete i socialtjänsten
 • Stärkt kvinnofridsarbete i hälso- och sjukvården
 • Stärkt våldsförebyggande arbete i förskola och skola
 • Stärkt stöd till arbetsgivare att upptäcka och stödja våldsutsatta medarbetare

Stöd till socialtjänsten

Utvecklingsledare för kvinnofrid i varje län

Genom kvinnofridssatsningen har de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, RSS, anställt utvecklingsledare inom kvinnofridsområdet. RSS finns i varje län.

Utvecklingsledarnas uppdrag är att

 • utveckla kunskap och kapacitet inom RSS
 • stödja kunskapsutveckling och spridning i kommunerna och regionen
 • stärka samverkan mellan aktörer i länet
 • utveckla systematisk uppföljning lokalt och regionalt.

Utvecklingsledarna träffas i ett nationellt nätverk hos SKR och samverkar även med länsstyrelsernas utvecklingsledare för kvinnofrid. Målet är att stödja långsiktigt hållbara strukturer för kommunernas kvinnofridsarbete.

Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter Regionala utvecklingsledare för kvinnofrid

RSS arbete inom kvinnofridssatsningen, sammanställning av årsrapporter 2019 (PDF, nytt fönster)

Ansvarig handläggare på SKR:
Kerstin Wanhatalo

SU-Kvinnofrid – projekt om individbaserad systematisk uppföljning

2019–2020 ger SKR och RSS ett särskilt stöd till kommuner som vill följa upp stödet till våldsutsatta vuxna. Syftet är att öka kunskap om kvinnofridsarbetes kvalitet och resultat och bidra till verksamhetsutveckling.

Projekt SU-Kvinnofrid – systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

Ansvarig handläggare på SKR:
Kerstin Wanhatalo

Stöd till hälso- och sjukvården

Kartläggning av hälso- och sjukvårdens kvinnofridsarbete

SKR kartlägger hälso- och sjukvårdens stöd till våldsutsatta för att identifiera goda exempel, utmaningar och förbättringsområden. Syftet är att stödja långsiktig utveckling av hälso- och sjukvårdens kvinnofridsarbete. Rapporten väntas vara klar årsskiftet 2020/2021.

Ansvarig handläggare på SKR:
Goldina Smirthwaite

Stöd till förskola och skola

Forskning och lärande pilotprojekt om våldsförebyggande arbete

På SKR:s uppdrag utvärderar Stockholms universitet svenska skolors arbete med den våldsförebyggande metoden Mentors in Violence Prevention, MVP. Syftet är att öka kunskap om hur metoden fungerar, vad som krävs för att genomföra den och hur MVP står sig i jämförelse med skolans ordinarie kvalitetsarbete mot kränkande behandling.

Metoden Mentors in Violence Prevention, MVP

Utlysning av medel till skolor

I juni 2019 utlyste SKR medel till kommuner som vill ha stöd att komma igång med våldförebyggande metoder i skolan. Hösten 2019 beviljades 49 skolhuvudmän medel.

Utlysning av medel till skolor

Ansvarig handläggare på SKR:
Lovisa Fransson

Stöd till arbetsgivare

Stöd att uppmärksamma våldsutsatta medarbetare

SKR:s medlemmar har uttryckt behov av stöd för chefer att uppmärksamma våldsutsatthet bland medarbetare. Därför utvecklar SKR, i dialog med medlemmar, ett stödmaterial som ska underlätta för chefer att uppmärksamma, stödja, och hålla samtal med medarbetare som kan vara utsatta för våld i nära relation. Stödmaterialet publiceras på webben hösten 2020.

Ansvarig handläggare på SKR:
Lovisa Fransson

Informationsansvarig

 • Jenny Norén
  Projektledare
 • Sofia Karlsson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!