Publicerad 31 augusti 2021

SU-Kvinnofrid – projekt för systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

I projektet SU-Kvinnofrid får kommuner stöd att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser till våldsutsatta på individnivå. Projektet genomfördes första gången 2019-2020, och 2021-2023 startar en ny omgång. Både nya och gamla kommuner är välkomna att vara med.

Syftet med projektet är att ge kommuner

 • stöd att följa upp socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna
 • kunskap om insatsernas kvalitet och resultat
 • bra underlag att utveckla verksamheten
 • möjlighet att lära och dela erfarenheter med andra kommuner.

Projektet startar med en kortare utbildning och förberedelser hösten 2021. Uppföljning av samtliga aktuella ärenden sker från och med januari 2022.

Anmäl intresse att delta i projektet

Är din kommun intresserad av att vara med? Genom att anmäla intresse får du löpande information och inbjudningar från projektet under hösten. Anmälan är inte bindande.

Anmäl intresse att delta i SU-Kvinnofrid 2.0

Frågor och svar om SU-Kvinnofrid 2021-2023

 • Varför genomförs projektet?

  SU-Kvinnofrid är en del i SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023. Satsningens mål är att stärka kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner, bland annat genom att stödja nationell, regional och lokal systematisk uppföljning. Satsningen genomförs med stöd av medel från regeringen och i samverkan med de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS).

  SKR:s kvinnofridssatsning

  Med SU-Kvinnofrid vill SKR stödja kommuner att komma igång med systematisk uppföljning, öka kunskapen om insatsernas kvalitet och ge underlag att utveckla verksamheter för våldsutsatta vuxna. Projektet vill också lägga en grund för mer och bättre nationell statistik och kunskapsutveckling inom kvinnofridsområdet.

 • Vem kan delta?

  Kommunala myndighets- och/eller utförarverksamheter som arbetar med stöd till våldsutsatta vuxna kan delta. SKR välkomnar både kommuner som redan har ett pågående arbete med individbaserad systematisk uppföljning, och kommuner som är intresserade av att påbörja ett sådant arbete.

  Det betyder att även kommuner som deltog 2019-2020 är välkomna att fortsätta i den nya omgången av projektet.

 • Vad följs upp?

  I SU-Kvinnofrid 2019-2020 följdes ett 40-tal uppgifter upp – före, under och efter insats. Variablerna hämtades från Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning av våld i nära relationer, SUV-Våldsutsatthet. I SU-Kvinnofrid 2021-2023 kommer variablerna justeras. Målet är att det ska bli färre nationella variabler och större utrymme för egna lokala variabler. Variabler för att följa upp hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas också.

  Några variabler kommer vara obligatoriska att följa upp, så att det blir möjligt att sammanställa resultat på nationell nivå och för kommuner att jämföra med varandra. Det kommer också finnas möjlighet att lägga till och följa upp egna variabler.

  Projektet omfattar endast våldsutsatta vuxna under 2022. Det innebär att uppföljning av stöd till barn eller våldsutövare inte ingår i de gemensamma variablerna. SU-Kvinnofrid 2.0 har dock för avsikt att bredda och inkludera nya grupper under 2023. Utvecklingen kommer att ske i dialog med de kommuner som ingår i projektet.

  En förteckning över de variabler som användes 2019-2020, hittar du i slutrapporten för SU-Kvinnofrid 2019-2020.

 • Vilket verktyg används för uppföljning?

  Projektet kommer att använda Socialstyrelsen verktyg för systematisk uppföljning (SUreg). Stöd för att komma igång med verktyget kommer erbjudas under hösten 2021.

  Socialstyrelsens verktyg för uppföljning

 • Vad krävs av kommuner som deltar?

  För att delta behöver din verksamhet

  • registrera information för uppföljning i alla aktuella ärenden för målgruppen våldsutsatta vuxna (från och med 1 januari 2022)
  • skicka in lokala data till SKR:s gemensamma nationella sammanställningar (vid några tillfällen under projektet)
  • ha en kontaktperson som samordnar och stödjer verksamhetens uppföljningsarbete samt administrerar uppföljningsverktyget lokalt, med support från SKR.

  Kontaktperson kan till exempel vara en metodstödjare, utvecklingsledare, utredare, gruppledare, systemförvaltare eller en särskilt intresserad socialsekreterare/medarbetare.

 • Vilket stöd får deltagarna från SKR?

  Du som behöver får support att installera och använda verktyget SUreg för uppföljning. Projektet erbjuder även en grundutbildning i individbaserad systematisk uppföljning.

  Gemensamt får alla handledning i uppföljningsarbetet och stöd för sammanställning, analys och återkoppling av resultat. Du får även möjlighet att delta i workshops för att dela kunskap och erfarenheter med andra deltagande verksamheter. Lite längre fram i projektet tar SKR fram nationella sammanställningar som ger dig möjlighet att jämföra din verksamhet med verksamheter i andra kommuner.

  Projektet kommer huvudsakligen att ske digitalt i form av webbinarier och workshops. Projektet har även en digital samarbetsyta där alla deltagare löpande får information och har möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter med varandra.

 • Hur ser tidplanen ut?

  2021

  • Juni: Intresseanmälan öppnar.
  • 31 augusti: SKR håller informationsmöte om projektet.
  • 23 september: Digital kickoff för projektet.
  • 1 oktober: Projektet startar.
  • Oktober–december: SKR ger en grundläggande utbildning i individbaserad systematisk uppföljning. Deltagare får stöd att installera verktyget SUreg, möjlighet att prova verktyget och komma igång med registrering av information för uppföljning.

  20222023

  • 1 januari 2022–31 december 2023: Deltagande verksamheter följer upp och registrerar uppgifter för alla aktuella ärenden rörande våldsutsatta vuxna.
  • Löpande 2022–2023: SKR ger handledning och möjlighet till workshops, samt tar fram några nationella sammanställningar utifrån lokal data som deltagarna skickar in.
  • Januari 2023–december 2023: Uppföljningen utvecklas och nu inkluderas eventuellt uppföljning av andra målgrupper, exempelvis barn som upplever våld eller våldsutövare.
  • 31 december 2023: Projektet avslutas.

Slutrapport från SU-kvinnofrid 2019-2020

Åren 2019-2020 deltog 38 kommuner i SU-Kvinnofrid. I projektets slutrapport beskrivs variabler, lärdomar från projektet och resultat från uppföljningen på nationell nivå.

Slutrapport SU-Kvinnofrid 2019–2020 (PDF) Pdf, 2 MB.

Film och lärande exempel från Mölndals stad

Mölndals stad är en av de kommuner som deltagog i SU-Kvinnofrid 2019-2020. I filmen berättar utvecklingsledare Joakim von Feilitzen, enhetschef Johan Magnusson och socialsekreterare Maria Esperi hur kommunens familjefridsteam kom igång med uppföljningen och vad de lärde sig på vägen. Filmen är cirka 3 minuter lång.

Mer om Mölndals arbete i SU-Kvinnofrid finns i SKR:s exempelbank.

Lärande exempel: Systematisk uppföljning i Mölndals stad

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Renée Andersson
  Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset