Publicerad: 30 juli 2019

Övriga kollektivavtal

Kollektivavtal som kompletterar huvudöverenskommelse (HÖK) och övriga lönekollektivavtal.

Avtal om traktamente och resetillägg - TRAKT T

Avtal om traktamente och resetillägg - TRAKT T i lydelse fr.o.m 2018-01-01 (PDF, nytt fönster)

TRAKT T - information om beloppsberäkning fr. o. m. 2018-01-01 (PDF, nytt fönster)

Bilersättningsavtal – BIA

Bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet. BIA är en central överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av personalorgan.

BIA (PDF, nytt fönster)  

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76

Kompletterar lagen om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.

AFF 76/LAFF 76 (PDF, nytt fönster)  

Kommunalt avtal om förhandlingsordning – KAF 00

Gäller mellan de avtalsslutande centrala parterna och innehåller bestämmelser om samsyn, tidplan och medling vid avtalsrörelseförhandlingar. En allmän utgångspunkt är att berörda parter ska träffa ny överenskommelse om lön- och allmänna anställningsvillkor m.m. innan de föregående löpt ut. Dessa förhandlingar ska i största möjliga utsträckning ske med undvikande av stridsåtgärder.

KAF 00 (PDF, nytt fönster)  

Kommunalt huvudavtal – KHA

Avtalet kompletterar MBL:s förhandlingsregler om handläggning av tvister, stridsåtgärder.

KHA (PDF, nytt fönster)  

Korrigering av preliminär lön med mera - Prellön

Korrigering av preliminär lön med mera innehåller förhandlingsprotokoll, kommentar, förhandlingsordning vid felaktigt utbetald lön samt mall för skriftligt krav. 

Prellön (PDF, nytt fönster)

Krislägesavtal

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge.

Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Krislägesavtal - Bilaga 1: Bestämmelser för arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge (PDF, nytt fönster)

Krislägesavtal - Bilaga 2: Bestämmelser i samband med krisläge för arbetstagare anställd på HÖK ÖLA (PDF, nytt fönster)

Krislägesavtal - Bilaga 3: Förhandlingsordning (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om ändringar i HÖK ÖLA (PDF, nytt fönster)

Information avseende arbetsmiljöansvaret vid krisläge enligt AML (PDF, nytt fönster)

Redogörelsetext för krislägesavtalet (PDF, nytt fönster)

Lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

KYN - KLR

Överenskommelse om kommunala yrkesnämnden för kommuner, landsting och regioner, innehåller förhandlingsprotokoll och stadgar. Yrkesnämnden hanterar yrkesutbildnings- och rekryteringsfrågor.

KYN-KLR (PDF, nytt fönster)  

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn – SHA

Gäller hela den offentliga sektorn. Regler om att till särskild nämnd kunna hänskjuta frågor, huruvida ett avtal skulle kränka den politiska demokratin.

SHA (PDF, nytt fönster)

Veckovila enligt 14 § arbetstidslagen i vissa fall – Veckovila 95

Veckovila 95 (PDF, nytt fönster) Har upphört att gälla.

Cirkulär 12:47: Kollektivavtalet Veckovila 95 sägs upp

Vissa frågor i samband med sommartid – Sommartid/vintertid

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll rörande vissa frågor i samband med sommartid. 

Överenskommelse rörande vissa frågor i samband med sommartid (PDF, nytt fönster)

Cirkulär 18:40: Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!