Publicerad: 30 juni 2020

Roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men övriga i verksamheten har också ett visst ansvar i arbetsmiljöarbetet. Här beskrivs rollernas ansvar.

Arbetstagarnas roll

Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

Skyddsombudets roll

Skyddsombud ska verka för en god arbetsmiljö, och bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker. De är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Elevskyddsombud

Företagshälsovårdens roll

Företagshälsovården är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan till exempel behöva anlitas vid undersökningar och riskbedömningar och för att föreslå åtgärder och utbilda personal. Företagshälsovården genomför också medicinska kontroller. Det är ett samlingsnamn för medicinska åtgärder som ett stöd i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagarna medicinska kontroller när de utsätts för bullerproblem, vibrationer, nattarbete, arbete med försöksdjur och så vidare. Detta är ett komplement när andra arbetsmiljöåtgärder inte räcker.

Upphandling av företagshälsovård

Arbetsmiljöverkets roll

Arbetsmiljöverket ska kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet. Kontrollen görs genom en inspektion på arbetsplatsen. Vilka arbetsplatser som ska kontrolleras väljs utifrån var Arbetsmiljöverket uppfattar att det finns störst risker.

Med stöd av arbetsmiljölagen och till viss del även arbetstidslagen meddelar Arbetsmiljöverket föreskrifter. För närvarande finns ett 80-tal föreskrifter som samlats i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Föreskrifter (AFS), Arbetsmiljöverket

Tillsyn av Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!