Publicerad: 6 maj 2020

Rekommendationer för ersättningar

Här hittar du SKR:s rekommendationer för familjehemsvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS.

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.

I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Inga ändringar i beräkningen av grundkostnaden har skett för år 2018. 

Cirkulär som gäller för år 2020

Cirkulär 19:44 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020

Cirkulär 19:45 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020

Cirkulär 19:46 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020

SKR:s cirkulär med rekommendationer

SKR ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag.

Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningar av dessa ärenden. Varje kommun får dock i avtal med det enskilda familjehemmet själv besluta om ersättningen utifrån det enskilda ärendet.

Information till privatpersoner

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKR utan hänvisas till berörd kommun.

Frågor och svar

Frågor och svar om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vid vårdnadsöverflyttningar för år 2020.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!