Publicerad 6 september 2023

Sakområden där kommuner samverkar

I årets enkät uppger 127 kommuner att de samverkar inom miljö- och hälsoskyddstillsyn och lika många kommuner samverkar inom livsmedelskontroll 2023, men det rör sig inte alltid om samma kommuner.

Av svaren framgår att några kommuner endast samverkar inom miljö- och hälsoskyddstillsyn och några endast inom livsmedelskontroll.

Av de som svarade 2019 var det 41 kommuner som inte svarade likadant 2023, och det är 64 andra kommuner som börjat samverka inom livsmedelskontroll 2023, vilket tyder på en utveckling av vilka som samverkar.

Diagram: Inom vilka områden samverkar ni med andra kommuner?

Diagrammet visar hur många kommuner som svarat att man samverkar inom miljö- och hälsoskyddstillsyn respektive livsmedelskontroll 2019 respektive 2023.

Geografisk spridning av samverkan

Vid en jämförelse av var i landet kommunernas samverkan sker, framgår att samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet är som mest utbrett bland kommuner i Västra Götalands-, Skåne-, Värmlands- och Västerbottens län. Samma trend gäller samverkan inom livsmedelskontroll, men antal kommuner skiljer sig något. Det som sticker ut i svaren är att kommunerna i Stockholms län samverkar mer inom livsmedelskontroll (sex kommuner) än inom miljö- och hälsoskydd (tre kommuner). Det omvända gäller kommunerna i Gävleborgs län, enligt enkätsvaren.

Diagram: Antal kommuner som samverkar, per län 2023

Diagrammet visar hur många kommuner som svarat att man samverkar inom miljö- och hälsoskyddstillsyn respektive livsmedelskontroll, per län 2023.

Samverkan inom andra områden

Enligt enkätsvaren sker även samverkan inom andra områden. 64 kommuner svarar att de samverkar inom andra områden 2023.

Det vanligaste är samverkan mellan kommuner inom tillsyn av alkohol och tobak. Ytterligare områden för samverkan är till exempel inom plan- och byggområdet, räddningstjänst, dricksvatten, tillsyn av receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer (ämnen för att tillverka sprängmedel), lantbruk, naturvård, miljöövervakning med mera.

Diagram: Antal kommuner som samverkar inom andra områden, per län (2023)

Diagrammet visar hur många kommuner som svarat att man samverkar inom andra områden, per län 2023.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.