Publicerad 22 september 2023

Samverkan inom Sveriges miljö- och hälsoskyddskontor, statistik

Här presenteras resultat om samverkan 2023 inom myndighetsutövning för miljö-, hälsoskydd och livsmedel, utifrån SKR:s enkät. Svar jämförs även med resultat från enkäten 2019.

Vart fjärde år skickar SKR ut en enkät till landets miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande organisation i kommunerna, för att samla in fakta inom ett antal områden som rör myndighetsutövningen inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel, samt taxor, organisation med mera. I år har även frågor om kompetens och resurser ställts.

Resultaten visar att miljökontoren i nästan alla län samverkar på något sätt. Samverkan kan ske genom att ingå förbund, skapa en gemensam nämnd för myndighetsfrågor, eller genom avtalssamverkan. Detta är väldigt glädjande och SKR hoppas att kartorna i denna presentation ska utgöra en inspiration för kommuner som inte samverkar idag att ta kontakt med era kollegor och få hjälp att komma igång.

Enkäten skickades ut till 244 miljökontor eller motsvarande (till 28 samverkansorganisationer i form av kommunalförbund eller gemensam nämnd, samt resterande 216 kommuner). Frågorna avsåg vilka förhållanden som rådde den 1 januari 2023. Svarsfrekvensen på hela enkäten var 86 % (209 av 244 svar). På frågan om man samverkar formellt med andra eller inte inkom 187 svar.

Så många kommuner samverkar

  • 148 kommuner (fördelat på 113 organisationer) svarar att de samverkar på ett organiserat sätt med andra kommuner inom myndighetsutövningen 2023.
  • År 2019 svarade 111 kommuner att de samverkade formellt med andra kommuner vad gäller myndighetsutövningen inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet.
  • Samverkan genom gemensam nämnd har minskat från 33 svarande kommuner till 24 svarande kommuner, mellan 2019 och 2023. Det är en minskning med 27 %.
  • Antal kommuner som svarat att man samverkar genom kommunalförbund har ökat från 14 till 21 kommuner mellan 2019 och 2023. Det är en ökning med 33 %. Mellan två och fem kommuner ingår i varje kommunalförbund.

Diagram: På vilket sätt samverkar ni med andra kommuner?

Diagrammet visar hur många kommuner som svarat att man samverkar med andra kommuner och på vilka sätt, 2023 jämfört med 2019.

Samverkan olika omfattande i olika län

Vid en jämförelse av hur utbredd kommunernas samverkan är totalt sett framgår att samverkan är störst i fyra län oavsett samverkansform. Dessa är Västra Götaland (28 kommuner), Skåne (22 kommuner), Västerbotten (11 kommuner) och Värmlands län (11 kommuner). Detta utgör 57 % av kommunerna i Västra Götalands län, 67 % av kommunerna i Skåne län, 69 % av Värmlands kommuner och 73 % av Västerbottens kommuner.

Diagram: Antal kommuner som samverkar organiserat när det gäller myndighetsutövningen 2023

Diagrammet visar antal kommuner som svarat att man samverkar organiserat inom myndighetsutövningen, per län 2023.

När det gäller samverkan i form av gemensam nämnd och kommunalförbund ser länsutbredningen lite annorlunda ut. Det är flest kommuner i Västra Götalands län som har gemensam nämnd (6 kommuner) följt av 4 kommuner i Jönköpings län respektive Örebro län.

Diagram: Antal kommuner med gemensam nämnd, per län (2023)

Diagrammet visar antal kommuner som svarat att man har gemensam nämnd, per län 2023.

Av de 21 kommunalförbunden är det flest kommuner i Västra Götalands län (9 kommuner) följt av 7 kommuner i Skåne län, 3 kommuner i Blekinge län och 2 kommuner i Västmanlands län, som samverkar i kommunalförbund.

Diagram: Antal kommuner med kommunalförbund, per län (2023)

Diagrammet visar antal kommuner som svarat att man samverkar genom kommunalförbund, per län 2023.

Enkätsvaren visar att flest kommuner avtalssamverkar i Västra Götalands län (22 kommuner), följt av 17 kommuner i Skåne län, 11 stycken i Västerbotten län och 9 kommuner i Värmlands län. Procentuellt innebär det att avtalssamverkan sker i 45 % av kommunerna i Västra Götaland, i 52 % av kommunerna i Skåne, i 73 % av kommunerna i Västerbotten och i 56 % av kommunerna i Värmland. Avtalssamverkan finns i 18 län, men i tre län saknas avtalssamverkan helt inom miljö- och hälsoskyddsområdet, och dessa är Gotland, Uppsala och Örebro län.

Avtalssamverkan

Avtalssamverkan, statistik

Avtalssamverkan är det vanligaste sättet att samverka. 114 kommuner har svarat att de har avtalssamverkan 2023. Dessa kommuner återfinns i 96 olika organisationer på grund av ett antal sammanslagna kommunala organisationer. Avtalssamverkan har ökat stort sedan förra enkäten. Det har skett en ökning med 75 % (+ 49 kommuner) sedan 2019, då 65 kommuner svarade att de hade avtalssamverkan.

Sakområden där samverkan sker

Sakområden där kommuner samverkar

I årets enkät har 127 kommuner svarat att de samverkar inom miljö- och hälsoskyddstillsyn. Samma antal kommuner uppger att de samverkar inom livsmedelskontroll 2023. Det är dock inte alltid samma kommuner – vissa samarbetar endast inom miljö- och hälsoskyddstillsyn och vissa endast inom livsmedelskontroll. Av enkätsvaren framgår att det även sker samverkan inom andra områden, till exempel inom plan- och byggområdet, räddningstjänst, dricksvatten, tillsyn av receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer (ämnen för att tillverka sprängmedel), lantbruk, naturvård, miljöövervakning med mera.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.