Publicerad 20 december 2023

Nyckeltal

Här finns statistik och diagram om hur kommuner svarat om handläggningskostnad per timme, kostnadstäckning och antal tjänster.

Handläggningskostnad per timme

Resultatet av enkäten visar att den genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn var 1 129 kr/h i januari 2023. Det är en ökning med 15 % jämfört med 2019. Genomsnittet för livsmedelskontroll (årlig kontrollavgift) var 1 260 kr/h i januari 2023, vilket är en ökning med 13 % jämfört med 2019. Grafen visar att det var många fler kommuner som låg i de lägre spannen 2014 jämfört med senare år, och för miljötillsynen är spridningen större 2023 än 2019, med färre kommuner i varje spann.

Miljötillsyn

Diagram 1: Handläggningskostnad per timme, miljö- och hälsoskyddstillsyn för åren 2014, 2018 och 2023

Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Antal svar:

2023: 203, 2019: 216, 2014: 226.

Livsmedel

Diagram 2: Handläggningskostnad per timme, livsmedelskontroll för åren 2014, 2018 och 2023

Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Antal svar:

2023: 202, 2019: 215 2014: 224.

Den genomsnittliga handläggningskostnaden per timme har ökat mer än den genomsnittliga kostnadsökningen (KPI) för 2019–2023. Det innebär att kommunerna i högre grad tar betalt för sina kostnader för tillsyn och kontroll 2023 än 2019. SKR ser positivt på att kommunernas avgiftsfinansiering för tillsyn och kontroll ökar.

Kostnadstäckning

Den självskattade genomsnittliga kostnadstäckningen varierar stort inom varje myndighetsområde. Resultaten visar en genomsnitt kostnadstäckning inom miljö- och hälsoskydd på 49 % (12–100 %) och livsmedelskontroll 65 % (6–100 %). Det innebär en liten minskning jämfört med svaren i enkäten 2019 (då 53 % respektive 70 %).

Den självskattade kostnadstäckningen ger en god indikation på hur den genomsnittliga kostnadstäckningen ser ut. Det visar att kommunerna har störst möjlighet att kostnadstäcka livsmedelskontrollen, följt av miljöskyddstillsynen.

Då det är den självskattade kostnadstäckningen som anges, finns det skillnader mot vad statistiken i Kolada visar. Miljöchefer inkluderar tillsynsavgifter från kommunala tillsynsverksamheter i kostnadstäckningen, till skillnad från hur uppgifterna i Kolada beräknas.

SKR ser kostnadstäckning som ett mått på hur stor del av förvaltningens, eller kontorets, hela arbete som finansieras av tillsynsintäkter. Ett viktigt sätt för kommuner att kunna öka sin kostnadstäckning är att ha bra rutiner och diskutera igenom förutsättningarna för avgiftsfinansiering med sina förtroendevalda.

Antal tjänster

Resultatet visar att antalet tjänster 1 januari 2023 var i genomsnitt 9,1 tjänster för miljö- och hälsoskyddstillsyn och 3,0 tjänster för livsmedelskontroll inför 2023 (200 svarande kommuner). Det är ungefär lika stora resurser som kommunerna planerade inför 2019, men svaren i enkäten avsåg då antal årsarbetskrafter (8,6 respektive 2,9 årsarbetskrafter). SKR bytte nyckeltalet ”årsarbetskrafter” till ”antal tjänster” 2023, efter inspel från kommuner, för att dessa uppgifter är lättare att ta fram. Ju fler tjänster desto större andel av arbetet läggs på det aktuella verksamhetsområdet.

Nästan alla svarande kommuner har tagit fram en behovsutredning för myndighetsarbetet inom miljöbalkens område (98 %), och en kontrollplan för myndighetsarbetet inom livsmedelskontroll (99 %).

SKR:s kommentar

SKR anser att samverkan, inklusive avtalssamverkan, kan vara ett sätt att klara resursbehovet.

Rapport: Avtalssamverkan inom miljöområdet, beställ eller ladda ner

Samverkan inom Sveriges miljö- och hälsoskyddskontor, statistik

Avtalssamverkan, statistik

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.