Publicerad 16 januari 2024

Organisation

Här finns statistik och diagram om hur kommuner svarar att de har organiserat sig i nämnder och för att klara jävssituationer.

Nämnder

Majoriteten av de 190 svarande kommunerna anger att det finns en myndighetsnämnd för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Den vanligaste formen är myndighetsnämnd där bygg- miljö- och/eller planärenden ingår (56 %). En knapp femtedel (18 % respektive 17 %) har rena miljö- och hälsoskyddsnämnder och ungefär lika stor andel omfattas av ”annan nämnd”.

I ”annan nämnd” finns svar om till exempel samhällsbyggnadsnämnd eller nämnd med ansvar för bygg, miljö, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, lotterier och brandtillsyn (LSO). Uppgifterna i ”annan nämnd” skiljer sig åt mellan kommunerna, en stor andel har ansvar för många olika verksamhetsområden. Enkäten visar att ju större kommun desto mer specialiserad förvaltning och nämndsorganisation. Inom ramen för ”annan nämnd” är det 18 kommuner som svarat att de har nämnd tillsammans med fastighets- eller teknikärenden, respektive med räddningstjänstärenden.

Diagram 1: Under vilket politiskt organ behandlas miljöbalkstillsyn i er kommun?

Svarande kommuner: 190

Diagram 2: Under vilket politiskt organ behandlas livsmedelskontroll i er kommun?

Svarande kommuner: 190

En majoritet av kommunerna svarar att drift och tillsyn över verksamheter med kommunalt huvudmannaskap inte hanteras av samma nämnd (86 %). Av de som svarar att drift och tillsyn hanteras av samma nämnd (14 %), anger de flesta (9 %) att kommunen har politiskt beslutade rutiner för att undvika jäv vid myndighetsutövning. Några svarar nej (2 %) och några svarar att man inte vet (2 %).

SKR:s kommentar

Sedan SKR undersökt organisationsformerna inom miljöområdet under perioden från 2015, 2019 och 2023 har trenden gått från flest renodlade miljö- och hälsoskyddsnämnder till mer sammanslagna nämnder. Behovet av rutiner har därför ökat.

Diagram 3: Hanteras drift och tillsyn över verksamheter med kommunalt huvudmannaskap av samma nämnd?

Svarande kommuner: 190

Diagram 3b: Har er kommun politiskt beslutade rutiner för att undvika jäv vid myndighetsutövning?

De kommuner som svarade "ja" i diagram 3 ombads även svara på frågan i diagram 3b.

Svarande kommuner: 26

Om en nämnd ansvarar dels för myndighetsutövningen inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel, dels för drift- och underhållsfrågor, finns risk för jäv. Sådana jävssituationer är svåra att hantera korrekt. Ett sätt är att inrätta en jävsnämnd som kan hantera problemet med dubbla roller.

SKR:s kommentar

Kommunen behöver ha politiskt beslutade och tydliga rutiner för att hantera situationer där kommunen både är sökande/part och beslutande myndighet.

Diagram 4: Har er kommun politiskt beslutade rutiner för att undvika jäv vid myndighetsutövning vid miljöbalkstillyn?

Svarande kommuner: 181

Resultaten visar att 65 % av 181 svarande kommuner har politiskt beslutade rutiner för att undvika jäv vid myndighetsutövning av miljöbalkstillsyn, 23 % har det inte och 12 % vet inte.

Diagram 5: Har er kommun politiskt beslutade rutiner för att undvika jäv vid myndighetsutövning vid livsmedelskontroll?

Svarande kommuner: 182

Andelen kommuner som har politiskt beslutade rutiner för att undvika jäv vid myndighetsutövning är högre för livsmedelskontroll, 68 %.

Diagram 6: Av vem är miljöchefen (eller motsvarande) anställd?

I det fall förvaltningen kombinerar ansvar för utförande/drift och myndighetsutövning/tillsyn är det lämpligt att ha särskilda rutiner för hur man ska kunna undvika oegentligt förfarande. Ett exempel kan vara då miljöchefen är anställd under en teknisk chef på en samhällsbyggnadsförvaltning och ska bedriva tillsyn mot lönesättande chef.

Svarande kommuner: 183

Resultaten visar att av 189 svarande kommuner är var fjärde miljöchef eller motsvarande (25 %) anställd av kommunchefen/kommundirektören och var femte av en nämnd för miljö-, hälsoskydd och livsmedel.

Sammanfattningsvis är det ett antal kommuner med miljöchef (eller motsvarande) som är anställd av en nämnd som också ansvarar för drift av kommunal verksamhet av något slag som saknar beslutade rutiner för att undvika jäv vid myndighetsutövning. För miljöbalkstillsyn rör det sig om 9 kommuner, därtill 1 kommun som inte vet hur det förhåller sig. För livsmedelskontroll är det 8 kommuner, därtill 1 kommun som inte vet hur det förhåller sig.

SKR:s kommentar

Eftersom alla kommuner inte kan ha en och samma rutin behöver varje kommun själv ta fram rutiner som anpassas till den egna verkligheten för att undvika jäv och problem i myndighetsutövningen inom i nämnd och förvaltningsorganisation. Detta är ett område som kommunerna med fördel kan samarbeta kring, till exempel dela goda exempel på rutiner med varandra för att förebygga eventuella problem.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.