Publicerad 5 september 2023

Avtalssamverkan, statistik

Avtalssamverkan är det vanligaste sättet att samverka. 114 kommuner har svarat att de har avtalssamverkan 2023. Det har skett en ökning med 75 procent (+ 49 kommuner) sedan 2019, då 65 kommuner svarade att man hade avtalssamverkan.

Diagram: Antal kommuner som avtalssamverkar, per län 2023

Diagrammet visar antal kommuner som svarat att man har avtalssamverkan, per län 2023. Procentuellt har Västerbottens län flest kommuner som avtalssamverkar (73 %).

Därför ökar avtalssamverkan

De senaste åren har många kommuner valt att ingå avtalssamverkan i syfte att klara tillsynsuppdraget. Erfarenheter och lärdomar från andra kommuner gör att fler och fler provar den här formen för att samverka.

Det är glädjande och positivt att fler och fler av landets kommuner avtalssamverkar i syfte att stärka sin tillsynskapacitet. Det är kul att så mycket händer ute hos våra medlemmar. Avtalssamverkan är ett utmärkt sätt att arbeta tillsammans inom avgränsade områden och samtidigt behålla kontrollen över verksamheten.

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKR

SKR:s kommentar: Förutsättningarna för att lyckas ökar om kommunerna delar på bördan

Utmaningarna för kommunala miljökontor är många och i flera fall svåra att lösa. Kompetensförsörjningen blir svårare och svårare och resurserna ska räcka till fler och fler arbetsuppgifter. Ett sätt är skapa en bred grund är genom samverkan. Genom att dela bördan på fler personer ökar förutsättningarna för att lyckas. I avtalssamverkan skriver kommunerna avtal inom de områden man väljer att samarbeta. Metoden är mer flexibel och lämnar kvar större utrymme för kommunen att ta eget ansvar och fatta beslut om helheten. Kunskap och lärdomar från tillsynen måste återföras och komma hela kommunen tillgodo, inom exempelvis bostadsbyggande och beredskapsarbete.

Staten ställer större och större krav på kommunernas tillsyn/kontroll och följer upp att de har tillräckliga resurser och kompetens. Kommunerna har under en längre tid svarat att de använder samverkan som ett sätt att klara kraven och därför har man från staten börjat följa upp samverkan i sin rapportering. Det är därför viktigt att vi kan se en ökad trend med fler kommuner som väljer att samverka och inom fler områden.

SKR kommer att fortsätta att stödja kommunerna med underlag för att underlätta för kommuner att komma vidare med samverkan.

Vad är avtalssamverkan?

Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Sedan dess har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen.

Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och praktiska parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland:

  • information och samråd
  • dokumenthantering och personuppgiftsbehandling
  • offentlighet och sekretess
  • arbetsrätt och arbetsmiljö
  • uppföljning och uppsikt.

Kommunal avtalssamverkan: Tillsyn och prövning

Kommunal avtalssamverkan, del 1: Tillsyn och prövning (PDF)

SKR har tagit fram en rapport om avtalssamverkan med fokus på tillsyn och prövning som avser att underlätta för kommuner och regioner att använda möjligheterna till avtalssamverkan. Innehållet behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan.

Kartan visar kommuner som svarat att de har avtalssamverkan 2023.

Antal tjänster i kommuner med avtalssamverkan

Miljö- och hälsoskydd

Resultaten visar att i kommuner med upp till 5 tjänster (inom miljö- och hälsoskydd) är det 42 % som avtalssamverkar. Antal kommuner som avtalssamverkar inom miljö- och hälsoskydd ökar ju färre tjänster kommunen har.

Det finns troligen större vinster för mindre myndigheter att samverka, än vad det finns för de största. Det som brukar ge störst effekt vid samverkan är säkring av kompetens, ekonomi och likvärdighet.

Diagram: Antal tjänster (miljö- och hälsoskydd) i avtalssamverkande kommuner 2023

Diagrammet visar hur stor andel av kommunerna som avtalssamverkar inom miljö- och hälsoskydd, vid visst antal tjänster 2023.

Livsmedel

En majoritet av kommunerna som avtalssamverkar inom livsmedel (87 %) har upp till 5 tjänster. Upp till 3 tjänster är det 70 % som avtalssamverkar. Antalet kommuner som avtalssamverkar är högre ju färre tjänster kommunen har.

Diagram: Antal tjänster (livsmedel) i avtalssamverkande kommuner 2023

Diagrammet visar hur stor andel av kommunerna som avtalssamverkar inom livsmedel, vid visst antal tjänster 2023.

Kraven på samverkan inom livsmedelskontroll gäller myndigheter (LIVSFS 2005:21 ) om det behövs för att ha tillräcklig kompetens, resurser och beredskap. Livsmedelsverket anser att detta kan vara svårt att uppnå under 3 årsarbetskrafter. Det följs upp genom revisioner och myndighetsrapportering. Sedan 2019 följer Livsmedelsverket särskilt upp avtalssamverkan för att se om detta verkligen ger effekt.

I ett utdrag från rapporten om livsmedelskontroll 2022 (L 2023 nr 09-Sveriges livsmedelskontroll 2022, Livsmedelsverket) står det.

Det finns samtidigt flera utmaningar inom livsmedelskontrollen. En av dem är att det fortfarande finns många små kontrollorganisationer. Kontrollen blir sårbar och kan exempelvis påverkas när någon blir sjuk eller är borta av annan anledning. Under 2022 hade 181 kommunala kontrollorganisationer mindre än 1 500 tilldelade kontrolltimmar inom tillverkning, distribution och försäljning. Det motsvarar organisationer som har mindre än tre årsarbetskrafter. Av dessa saknade 112 samverkansavtal med andra kontrollmyndigheter, som är ett sätt att minska sårbarheten i verksamheten.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.