Publicerad 28 oktober 2022

Yrkesutbildning inom komvux

Regionalt yrkesvux är en statsbidragssatsning på yrkesutbildning inom komvux. SKR ser att satsningen har en mycket stor betydelse, men att det finns behov av att utveckla utformningen. Satsningen på yrkesvux bidrar till att fler vuxna ges möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Det är viktigt inte minst utifrån den brist på gymnasialt utbildad arbetskraft som vi ser idag.

Behov av att utveckla statsbidraget

För att ännu bättre möta de behov som finns ser SKR att statsbidraget behöver utvecklas ytterligare. I en enkätundersökning från 2018 framkom flera hinder för att kommunerna ska kunna använda statsbidraget fullt ut. Det handlar till exempel om för få sökanden till utbildningarna samt kravet på medfinansiering av lika många utbildningsplatser som kommunerna får statsbidrag för. Sedan dess har regeringen genomfört förbättringar. SKR ser dock behov av att ytterligare utveckla utformningen av statsbidraget.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR