Publicerad 12 september 2023

Utbildningsinsatser för kortutbildade arbetslösa

I juli 2023 har 137 070 individer inskrivna hos Arbetsförmedlingen varit långtidsarbetslösa i mer än 12 månader. Många av dessa individer behöver någon form av utbildning.

Reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning är viktiga verktyg för att hålla tillbaka arbetslösheten på kort och lång sikt.

Arbetsförmedlingen, som har möjlighet och redskap att uppmuntra individer att söka sig till reguljära studier, fick hösten 2020 i uppdrag att anvisa betydligt fler arbetslösa till reguljära studier vilket oftast handlar om studier inom komvux. Målgruppen är framförallt individer utan gymnasial utbildning, eller som har behov av omställning. Samtidigt ändrades aktivitetsstödet så att det går att studera med det i maximalt 12 månader.

Hur fungerar anvisningssystemet i praktiken?

SKR har undersökt hur väl det fungerar när Arbetsförmedlingen anvisar individer personer att söka sig till komvux. Syftet är att ge en bild av hur anvisningssystemet fungerar i praktiken, samt lämna förslag till förbättringar.

Webbinarium

I samband med att rapporten Anvisad att söka reguljära studier och sen då? släpptes i september 2021 sändes ett webbinarium. Sändningen är 43 minuter.

Bildspel som visades i webbinariet (PDF) Pdf, 651 kB.

SKR:s förslag

SKR konstaterar att det behövs ytterligare åtgärder för att regeringens satsningar ska få effekt. Till exempel behövs mer vägledning och stöd till individer innan, under och efter utbildning. Samarbetet mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och fristående aktörer måste stärkas.

Det finns också olika förväntningar på när och om ekonomiskt bistånd ska komplettera de statliga ersättningar som finns. Åtgärdas inte detta är risken stor att många individer utbildas till arbetslöshet eller fortsatt bli kvar i långtidsarbetslöshet.

Utredningar

Under 2022 och 2023 har det tillsatts utredningar som belyser många av de frågor som SKR pekat på, vi är delaktiga i och följer dessa:

Utredningen "Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande. Dir. 2022:124". Den omfattar bland annat frågan om att klargöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan staten och kommunerna för långtidsarbetslösa, bland annat vid studier, i syfte att förbättra samverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.

"Yrkesvuxutredningen Dir. 2022:84" ska bland annat se över frågor om stöd inom vuxenutbildningen samt undersöka och vid behov föreslå åtgärder för att åstadkomma mer långsiktighet och förutsägbarhet när det gäller statens finansiering av yrkesutbildning inom komvux. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Frågan om informationsutbyte ska också utredas genom av utredningen "Förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Dir. 2023:65". Där utreds bland annat frågan om hur informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer kan förbättras för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast den 13 juni 2025.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.