Publicerad 14 december 2023

Regler om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud enligt LVU

Reglerna om utreseförbud i LVU syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, och förhindra att barn och unga förs utomlands för äktenskap eller könsstympning. SKR har tagit fram stöd om vad som gäller för socialtjänsten.

Den 1 juli 2020 infördes nya regler om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud i LVU samt vissa ändringar i passlagen och passförordningen (se prop. 2019/20:131).

Utreseförbud beslutas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. I brådskande situationer kan socialnämnden besluta om tillfälligt utreseförbud. Ett utreseförbud ska kunna utgöra både hinder mot att utfärda pass samt skäl för att återkalla pass. Det ska även vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.

Ansökan om utreseförbud

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller hon förbjudas att lämna Sverige (s.k. utreseförbud enligt 31 a § LVU).

Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

Om förvaltningsrätten har fastställt ett beslut om tillfälligt utreseförbud, ska socialnämnden inom fyra veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om ett utreseförbud (31 f § LVU).

Beslut om tillfälligt utreseförbud

Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att ett utreseförbud behövs och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige (31 d § första stycket LVU).

Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde (31 d § andra stycket LVU).

Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud, ska det beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades (31 e § första stycket LVU).

Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud, ska socialnämnden besluta att detta genast ska upphöra (31 g § andra stycket LVU).

Återkallelse av pass m.m.

Beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud innebär att det föreligger hinder för Polismyndigheten att bifalla en passansökan (7 a § första stycket passlagen).

Ett beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud innebär också att ett redan utfärdat pass kan återkallas (12 § första stycket 10 passlagen).

Polismyndigheten får omhänderta ett pass om fråga om återkallelse har uppkommit och det finns risk att passinnehavaren reser ut ur landet innan beslut om återkallelse hinner meddelas (18 § första stycket 1 passlagen).

Tillfälligt undantag från utreseförbud

Socialnämnden får för viss resa besluta om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud. Ett sådant beslut får fattas bara om det inte finns någon risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige, eller under resan förs eller beger sig till annat land i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas (31 i § LVU). Exempel på när beslut om undantag kan fattas är t.ex. för skolresor eller semesterresor med familjehemmet, om barnet är placerat i ett sådant.

Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och nämnden behöver i varje enskilt fall noga överväga om det finns en sådan risk som anges i bestämmelsen. Nämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten (41 § första stycket 9 LVU)

Socialnämndens åtgärder efter ett beslut om tillfälligt utreseförbud

För att Polismyndigheten ska kunna vidta ovan skyddsåtgärder krävs att myndigheten informeras om att ett beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud har fattats. En kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten (nämnden) ska därför genast skicka en kopia av ett beslut om tillfälligt utreseförbud till Polismyndigheten (23 c § passförordningen).

Enligt information från Polismyndigheten ska beslutet mejlas till registrator.kansli@polisen.se. Om nämnden saknar tillgång till e-post med kryptering kan beslutet i stället faxas till faxnummer 010-563 44 44. Fattas beslutet utanför kontorstid och det brådskar bör nämnden ringa till 114 14 för att på så sätt komma i kontakt med aktuell passexpedition.

Polismyndigheten

Skyldighet att underrätta Polismyndigheten i andra fall

Om socialnämnden fattar ett beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud ska detta genast skickas till Polismyndigheten (23 c § 3 passförordningen).

Socialnämnden är även skyldig att genast meddela Polismyndigheten om ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud har upphört enligt 31 c eller 31 g § LVU eller skicka information om att ett sådant beslut i annat fall har upphört (23 c § passförordningen).

För vidare information om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud enligt LVU, se länk nedan.

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4/2020 Utreseförbud och barnäktenskapsbrott m.m. – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (PDF)

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.