Publicerad 19 juni 2024

Regler om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud enligt LVU

Reglerna om utreseförbud i LVU syftar till att motverka skadliga utlandsvistelser för barn.

Från den 1 juni 2024 kan utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig risk för att ett barn lämnar Sverige eller förs utomlands och barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt 2 och 3 §§ LVU.

SKR erbjuder den 10 september en utbildning om regelverket om utreseförbud.

Ansökan om utreseförbud

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige och hans eller hennes hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av fysisk misshandel, psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön ska ett utreseförbud meddelas (31 a § LVU). Detsamma gäller om barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas på grund av barnet egna beteende i form av missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

Om förvaltningsrätten har fastställt ett beslut om tillfälligt utreseförbud, ska socialnämnden inom fyra veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om ett utreseförbud (31 f § LVU).

Beslut om tillfälligt utreseförbud

Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att ett utreseförbud behövs och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige (31 d § första stycket LVU).

Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde (31 d § andra stycket LVU).

Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud, ska det beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades (31 e § första stycket LVU).

Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud, ska socialnämnden besluta att detta genast ska upphöra (31 g § andra stycket LVU).

Återkallelse av pass m.m.

Beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud innebär att det föreligger hinder för Polismyndigheten att bifalla en passansökan (7 a § första stycket passlagen).

Ett beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud innebär också att ett redan utfärdat pass kan återkallas (12 § första stycket 10 passlagen).

Polismyndigheten får omhänderta ett pass om fråga om återkallelse har uppkommit och det finns risk att passinnehavaren reser ut ur landet innan beslut om återkallelse hinner meddelas (18 § första stycket 1 passlagen).

Tillfälligt undantag från utreseförbud

Socialnämnden får för viss resa besluta om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud. Ett sådant beslut får fattas bara om det inte finns någon risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige, eller under resan förs eller beger sig till annat land och då drabbas av eller utsätter sig själv för sådana förhållanden som föranlett utreseförbudet (31 i § LVU). Exempel på när beslut om undantag kan fattas är t.ex. för skolresor eller semesterresor med familjehemmet. Om nämnden vid prövningen av ett tillfälligt undantag anser att det tillkommit nya omständigheter som kan utgöra skäl för ett utreseförbud bör nämnden fatta beslut om ett tillfälligt utreseförbud eller ansöka om ett nytt utreseförbud på grund av nya omständigheter (se prop. 2023/24:72 s. 49).

Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och nämnden behöver i varje enskilt fall noga överväga om det finns en sådan risk som anges i bestämmelsen. Nämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten (41 § första stycket 9 LVU).

Socialnämndens åtgärder efter ett beslut om tillfälligt utreseförbud

För att Polismyndigheten ska kunna vidta relevanta skyddsåtgärder krävs att myndigheten informeras om att ett beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud har fattats. En kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten (nämnden) ska därför genast skicka en kopia av ett beslut om tillfälligt utreseförbud till Polismyndigheten (23 c § passförordningen).

Enligt information från Polismyndigheten ska beslutet mejlas till registrator.kansli@polisen.se. Om nämnden saknar tillgång till e-post med kryptering kan beslutet i stället faxas till faxnummer 010-563 44 44. Fattas beslutet utanför kontorstid och det brådskar bör nämnden ringa till 114 14 för att på så sätt komma i kontakt med aktuell passexpedition.

Polismyndigheten

Skyldighet att underrätta Polismyndigheten i andra fall

Om socialnämnden fattar ett beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud ska detta genast skickas till Polismyndigheten (23 c § 3 passförordningen).

Socialnämnden är även skyldig att genast meddela Polismyndigheten om ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud har upphört enligt 31 c eller 31 g § LVU eller skicka information om att ett sådant beslut i annat fall har upphört (23 c § passförordningen).

För vidare information om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud enligt LVU, se länk nedan.

Socialstyrelsens stöd för tillämpningen av utreseförbud och andra bestämmelser i LVU

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.