Publicerad 8 maj 2024

Uppföljning Kolada, våldsutsatta vuxna IFO

I Kolada finns tre nyckeltal för att följa upp stödet till våldsutsatta vuxna inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Genom att rapportera in statistik för din kommun, får du ytterligare ett verktyg att förbättra stödet för våldsutsatta.

Med nyckeltalen kan din kommun jämföra med andra kommuner och följa utvecklingen över tid. Samtidigt bidrar du till bättre statistik och ökad kunskap på kvinnofridsområdet nationellt.

Nyckeltal för våld i nära relation/hedersrelaterat våld

Nyckeltalen avser antal ärenden med vuxna (18 år eller äldre) som

 • aktualiserats i individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld
 • fått minst en insats från individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld
 • fått insatser från individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld, och där ärendet avslutats för att det övergripande målet med insatserna har nåtts helt eller delvis.

I Kolada visas resultaten som antal per 10 000 vuxna invånare. För Stockholm och Göteborg redovisas stadsdelsdata.

Hitta nyckeltalen i Kolada

I Kolada hittar du nyckeltalen under Jämföraren, fliken IFO och rubriken ”Volym mm/Våld i nära relationer”. Du kan också söka efter nyckeltalen under ”Fri sökning”.

Jämföraren Kolada, nyckeltal IFO våld i nära relationer

Så rapporterar du in uppgifter

Insamlingen av uppgifter för år 2023 är nu avslutad. I april 2025 planeras insamling av uppgifter för 2024. Formulär och instruktioner för rapportering publiceras här på webbplatsen i samband med det.

Värdefullt att rapportera, även om du inte har alla uppgifter

Du behöver inte kunna svara på alla tre nyckeltal för att delta. Det går bra att rapportera uppgifter för bara ett eller två av de tre nyckeltalen. Ju fler kommuner som lämnar in uppgifter, desto bättre nationell statistik kan vi ta fram. Du kan också följa din kommuns utveckling över tid.

Frågor och svar

Om resultaten 2023

 • Vad visar resultaten 2023?

  140 kommuner och stadsdelar har lämnat uppgifter för 2023 för något av nyckeltalen. Det är en ökning från föregående insamling då 122 kommuner/stadsdelar deltog. Bland kommunerna finns så väl stora, små och mellanstora kommuner från 19 av 21 län.

  Stockholm och Göteborgs stads värden är beräknade som ett snitt av stadsdelarna. Snittet är ett vägt medel av de rapporterande stadsdelarna (sammanslagna antalsuppgifter dividerat med sammanslagna befolkningsuppgifter för stadsdelarna). Medelvärdet beräknas endast om minst hälften av stadsdelarna hos respektive kommun har rapporterat in ett värde för varje enskilt nyckeltal.

  Liksom föregående år är det stor spridning mellan kommunerna inom samtliga nyckeltal.

  Flest kommuner lämnar uppgifter för det nyckeltal som avser aktualiserade ärenden.

  Det nyckeltalet med flest bortfall är antal ärenden som avslutats med att målet helt eller delvis är uppfyllt. Det kan bero på att kommuner/stadsdelar inte dokumenterar den typen av uppgifter och/eller har svårt att få ut den typen av uppgifter från verksamhetssystemen.

   

 • Varför är resultaten så olika mellan kommuner?

  Det finns stora skillnader mellan kommuner och det kan ha fler orsaker. Dels kan det ha med organisation att göra. Till exempel kan siffrorna bli lägre för de kommuner där stödet till våldsutsatta är uppdelat på olika verksamheter: öppenvård som ger insatser utan biståndsbeslut och myndighetsutövande verksamhet. Om bara den myndighetsutövande delen har haft möjlighet att lämna uppgifter till nyckeltalet, räknas inte insatser som getts utan bistånd in. Dels kan arbetssätt spela roll. Sifforna kan bli högre för de kommuner lägger stort fokus på att identifiera och motivera våldsutsatta att ta emot stöd.

 • Varför färgkodas inte resultaten (rött, gult, grönt)?

  Resultaten i Kolada färgmarkeras inte (rött, gult och grönt) eftersom en sådan gradering kan bli missvisande. Till exempel behöver inte ett högt antal aktualiseringar och insatser betyda att en kommun har stora problem med våld i nära och hedersrelaterat våld. Tvärtom kan det tyda på en väl fungerande verksamhet som är bra på att upptäcka utsatta och där utsatta vill och vågar ta emot stöd.

Rapportering av uppgifter

 • Vi kan inte få ut uppgifter ur verksamhetssystemet, hur gör vi då?

  SKR vet att det kan vara problem att få fram uppgifter ur många verksamhetssystem. Men rapporterar in de uppgifter du kan! Det går bra att bara svara på ett eller två av de tre nyckeltalen.

 • Vad avses med aktualisering (första nyckeltalet)?

  Aktualiserade ärenden avser ärenden både inom öppenvård som ger stöd/insatser utan biståndsbeslut såväl som myndighetsutövande verksamhet. Redovisa antal ärenden, inte unika individer.

  Aktualisering avser här när socialnämnden får kännedom om en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden. Ansökan om bistånd är den vanligaste formen för aktualisering, men ärenden kan också aktualiseras genom andra verksamheter inom socialtjänsten, polisen eller andra externa parter. Ärendet kan även aktualiseras genom att klienten själv söker stöd i öppenvården.

  Lämna in de uppgifter du har möjlighet att ta fram, även om det innebär att ärenden utan biståndsbeslut inte kommer med i statistiken.

 • Kan samma ärende förekomma flera år?

  Ett ärende kan bara aktualiseras ett år (nyckeltal ett). Ett ärenden kan få insatser under fler än ett år, varför ett ärende i nyckeltal två kan förekomma under mer än ett år. Ett ärende kan bara avslutas under ett år (nyckeltal tre).

 • Är det bara biståndsbedömda insatser som ska rapporteras?

  Med insats avses både biståndsbeslutade insatser och icke biståndsbeslutade insatser, oavsett om de utförts i egen regi eller i extern regi på uppdrag av kommunen. Lämna in de uppgifter du har möjlighet att ta fram, även om det innebär att insatser utan beslut inte kommer med i statistiken.

 • Vi har få ärenden, blir det problem med sekretessen?

  Nej, du kan rapportera in ändå. I formuläret kryssar du i en ruta för sekretessmarkering om antalet är mellan 1 och 4. Dessa uppgifter syns inte i formuläret och publiceras inte heller i Kolada. Detta är på grund av säkerhetsskäl, då formuläret du skickar kan begäras ut som allmän handling.

  Om antalet är noll ska du fylla i det, det spelar ingen roll för sekretessen.

 • Vi behöver sekretessmarkera för alla nyckeltal, ska vi skicka in ändå? 

  Ja, det är viktigt för att kunna följa utveckling över tid. De är också viktigt för att kommuner med samma befolkningsunderlag ska kunna jämföra med varandra, där sekretessmarkeringen ändå indikera viktig information.

 • När sker insamling av uppgifter kommande år?

  Kommande år sker inrapportering av uppgifter i april (när SCB har publicerat befolkningsdata för föregående år). Statistiken publiceras i maj.

Om nyckeltalen

 • Vem har tagit fram nyckeltalen?

  Nyckeltalen togs fram av SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, hösten 2023.

  Rådet för främjande av kommunala analyser

 • Varför bara IFO och inte hela socialtjänsten?

  Nyckeltalen har avgränsats till individ- och familjeomsorgen (IFO), för att det ska vara möjligt att jämföra mellan kommuner, och för att underlätta inrapportering av uppgifter.

  Våldsutsatta brukare/klienter kan finnas i socialtjänstens övriga verksamheter (till exempel äldreomsorg och verksamhet inom LSS och beroende/skadligt bruk). De kan komma med i statistiken, men bara om de också aktualiserats i IFO på grund av våldsutsattheten.

 • Vad är skillnaden mot Öppna jämförelser våld i nära relationer?

  Socialstyrelsens Öppna jämförelser innehåller processindikatorer, till exempel om verksamheten har rutiner eller om medarbetare har fått utbildning. Dessa kan visa på kvalitet när det gäller organisation och förutsättningar, men fångar inte hur stor målgruppen våldsutsatta är i socialtjänsten, om de får insatser, och om insatserna gör nytta.

 • Varför finns inte egna nyckeltal för hedersrelaterat våld och förtryck?

  Anledningen till att det inte finns egna nyckeltal för hedersrelaterat våld och förtryck är att många kommuner har så få ärenden att dessa sekretessmarkeras och inte kan redovisas i statistiken.

  Däremot kan antal ärenden för våld i nära och hedersrelaterat våld slås ihop och på så vis komma med i statistiken.

 • Ingår personer som utsätts för sexuellt våld, prostitution?

  Personer som utsatts för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål ingår inte. Däremot kan sexuellt våld ingå om det utövas av en närstående eller i hederskontext.

 • Varför är inte nyckeltalen uppdelade på kön?

  Anledningen är att antal ärenden med våldsutsatta män är så lågt att dessa sekretessmarkeras och inte kan redovisas i statistiken. Detta framkom till exempel i SKR:s projekt SU-Kvinnofrid där ett 50-tal kommuner följer upp stödet till våldsutsatta på individnivå.

  SU-Kvinnofrid

Informationsansvarig

 • Cecilia Karlström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.