Publicerad 3 juli 2023

Kompetens- och personalförsörjning i den sociala barn- och ungdomsvården

SKR anser att det är ett gemensamt ansvar för staten, arbetsgivarna och lärosäten att bidra till goda förutsättningar, kompetens, stabilitet och nödvändig utveckling för socialsekreterare, arbetsledare och chefer.

Yrkesintroduktion för socialsekreterare

Det behövs en yrkesintroduktion för att överbrygga glappet mellan den kompetens som erhålls genom socionomutbildningen och den kompetens som krävs för att arbeta som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Kommunerna får själva ta ansvaret för att överbrygga detta kompetensglapp. Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag att ge förslag på vad ett introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare kan innehålla. Arbetet följs nu upp med inriktning på arbetsledare/chefer.

Den regionala samverkans- och stödstrukturen har utvecklats till ett nav för introduktions- och kompetensprogram. Det har resulterat i att flertalet län byggt upp länsgemensamma introduktionsprogram som erbjuds kommunerna.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård, Kunskapsguiden

Vidareutbildningar

Arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården är komplext och kräver särskilda kunskaper om barn och unga. I dagsläget saknas en vidareutbildning på avancerad nivå för socialsekreterare och arbetsledare, vilket behövs då socionomutbildningen är en grundutbildning som utbildar för många olika yrken.

Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag att ta fram uppdragsutbildningar á 7,5 hp för erfarna socialsekreterare respektive arbetsledare. Utbildningarna har varit uppskattade men då det är en tillfällig satsning riskerar det inte att bli långsiktigt. Det som krävs är en vidareutbildning på avancerad nivå som ingår i den ordinarie utbildningsstrukturen.

Uppdragsutbildningar till socialsekreterare och chefer – Slutrapport Socialstyrelsen (PDF)

Intygsmall för handläggare som saknar socionomexamen

1 juli 2014 infördes krav på behörighet för handläggare inom socialtjänsten för att få utföra uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar:

  • bedömning av om utredning ska inledas
  • utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder
  • uppföljning av beslutade insatser.

Om handläggaren inte har svensk socionomexamen, är det respektive arbetsgivares ansvar att göra en bedömning av om handläggaren kan anses ha annan relevant examen. Om handläggaren bedöms kunna utföra vissa uppgifter inom barn- och ungdomsvård, kan arbetsgivaren utföra ett intyg.

Mall för intyg om behörighet i socialtjänstens barn- och ungdomsvård (Word) Word, 58 kB.

Personalförsörjning och kompetensutveckling

Det pågår ett omfattande arbete när det gäller personalförsörjning och kompetensutveckling i landets kommuner. Kommunerna har arbetat utifrån SKR:s handlingsplan "Stärkt skydd för Barn och Unga" och "SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning" för att både kunna rekrytera socialsekreterare och behålla och utveckla redan anställda.

SKR:s handlingsplan "Stärkt skydd Barn och Unga" (PDF) Pdf, 589 kB.

SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning

Satsningar har gjorts på arbetsorganisation, arbetsmiljö, nära ledarskap och avlastning av socialsekreterare genom att anställa administratörer som stöd. Omfattande satsningar på introduktion för både nyanställda och erfarna samt kompetensutveckling har bidragit till att läget är bättre idag. Detta sker genom att man har förlagt introduktion/kompetensutveckling på den regionala nivån. Det avlastar kommunerna i regionen och man får ett helhetsgrepp med gemensamma satsningar på introduktion och kompetensutveckling.

Implementeringen av handlingsplanen "Stärkt skydd för Barn och Unga" har pågått sedan hösten 2015. 38 av handlingsplanens 44 förslag är genomförda eller på väg att genomföras.

Under det senaste året rapporterar allt fler kommuner att det blivit lättare att rekrytera socialsekreterare och att anlitandet av hyrpersonal via bemanningsföretag minskat.

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och långsiktig kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras. Yrkesresan Barn och unga lanserades 2022 och vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Över 90 % av alla kommuner har valt att ansluta sig till Yrkesresan.

Yrkesresan Barn och unga, Yrkesresan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.