Publicerad 28 oktober 2022

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd i den sociala barn- och ungdomsvården

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. SKR har tagit fram tre filmer som stöd till de kommuner som vill använda Göteborgsmodellen.

Modellen är ett stöd som chefer kan använda för att mäta hur socialsekreterare upplever sin arbetstyngd.

Samarbetsrum för erfarenhetsutbyte och fortsatt lokal utveckling av arbetstyngdsmätning

SKR har skapat ett digitalt samarbetsrum för frågor som rör arbetstyngdsmätning inom socialtjänsten. Detta för att du på ett enkelt sätt ska kunna möta andra inom socialtjänsten för erfarenhetsutbyte. Använd samarbetsrummet för att diskutera, ställa frågor och dela med dig av erfarenheter och pågående arbeten som är kopplat till arbetstyngd.

Modellen har spritt sig även till andra områden i socialtjänsten – exempelvis funktionshinderområdet och intresse finns inom andra områden. Samarbetsrummet är öppet för medarbetare i SKR:s medlemsorganisationer och administreras av SKR. För att ansöka om medlemskap i samarbetsrummet, hör av dig till SKR:s Kontaktcenter.

Kort informationsfilm om modellen för arbetstyngdsmätning

Den första filmen är en kort informationsfilm ca. 1 minut lång, som beskriver modellen för arbetstyngdsmätning.

Hur modellen används i Göteborg

Den andra filmen beskriver hur Göteborgsmodellen kom till och hur den används av socialsekreterare och chefer i Göteborg. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet. Filmen är cirka 15 minuter.

Så kan modellen användas i arbetsmiljöarbete

Den tredje filmen beskriver hur Göteborgsmodellen kan användas som en del i ett
systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, till exempel vid arbetsplatsträffar. Ett bra samarbete mellan verksamheten och HR-funktionen kan bidra till ett långsiktigt arbetsmiljöarbete och en bra verksamhetsutveckling. Filmen är cirka 9 minuter.

Kvalitetssäkring av Göteborgsmodellen

SKR initierade 2016 en kvalitetssäkring av Göteborg stads modell för arbetstyngdsmätning. Resultatet av kvalitetssäkringen visar att den absolut viktigaste komponenten är det återkommande samtalet mellan chef och medarbetare. Genom att upprepa dialogen över tid får chef och medarbetare en samlad bild av hur arbetssituationen ser ut. Upplevelsen av
arbetstyngd är på många sätt individuell och påverkas av erfarenhet och kunskap. Vi är alla olika och kan uppleva samma belastning på olika sätt.

Resultatet visar också att modellen behöver revideras och utvecklas. Göteborg stad kommer att fortsätta detta arbete och även ta fram en vägledning som bidrar till att arbetstyngdsmätningarna tillämpas på ett likvärdigt sätt.

Rapport Kvalitetssäkring av Göteborgs stads modell för arbetstyngdsmätning

System för att följa arbetstyngd i en arbetsgrupp

I Region Jönköping har ett inrapporteringssystemet utvecklats för att kunna följa arbetstyngd i en arbetsgrupp över tid och se hur arbetsbelastningen ser ut. Inrapporteringssystemet får användas fritt. Region Jönköping och SKR kan dock inte bistå med support.

I bilaga 4 i rapporten ”Kvalitetssäkring av Göteborgs stads modell för arbetstyngdsmätning” kan du läsa mer om hur inrapporteringssystemet ska användas.

Inrapporteringssystem framtaget av Region Jönköping (Excelfil) Excel, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.