Publicerad 27 oktober 2023

Hälsoundersökningar av placerade barn

Information om vilka undersökningar som finns gällande placerade barns hälsa och hur de förhåller sig till varandra.

Det har under åren varit ett återkommande problem att för få placerade barn får sina hälsobehov uppmärksammade och åtgärdade. Det beror på många faktorer. Delvis handlar det om att reglerna kring hälsoundersökningar, inklusive ansvarsfördelningen mellan huvudmän, varit otydliga och dessutom förändrats genom åren. SKR vill här tydliggöra vilka undersökningar som finns när det gäller barns hälsa och hur de förhåller sig till varandra.

Under "Ansvarsfördelning mellan socialtjänst och region" tydliggör vi de viktigaste punkterna kring regelverket för placerade barns hälsoundersökningar, inklusive sådant som rör samverkan/ansvarsfördelning mellan kommuner och regioner.

Ansvarsfördelning mellan socialtjänst och region

Placerade barn ska erbjudas en hälsoundersökning

Alla barn som placeras utanför det egna hemmet ska erbjudas en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt. Regeln omfattar alla barn under 18 år samt unga 18-20 år och avser både placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) och LVU.

Tre olika undersökningar

Det finns tre olika undersökningar. De olika undersökningarna har olika syften och vissa barn och unga kan behöva genomgå mer än en av dessa undersökningar. De är endast delvis överlappande och har även delvis olika syften, vilket beskrivs nedan.

Undersökningar av alla placerade barn

Placerade barn och unga, som inte är asylsökande ensamkommande barn, omfattas av två olika typer av undersökningar:

  • hälsoundersökning enligt Lag (2017:209) om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Förtydligande finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2019:19.
  • läkarundersökning enligt 32 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ensamkommande barn omfattas av ytterligare en undersökning

Ensamkommande barn omfattas, förutom av de ovannämnda undersökningarna, av ytterligare en typ av undersökning:

  • hälsoundersökningar enligt lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Förtydligande finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:11, inklusive ändringarna i SOSFS 2013:25.

Ensamkommande barn har normalt genomgått en hälsoundersökning för asylsökande. Men om denna inte är identisk med föreskriften (HSLF-FS 2019:19) så ska ensamkommande barn erbjudas båda undersökningarna. Om asylundersökningen är genomförd nyligen så är sannolikt en del redan undersökt och då bör medicinsk expertis konsulteras för att bedöma vad som då behöver kompletteras.

I vilket fall kan en hälsoundersökning vara obehövlig?

Hälsoundersökningen är i princip bara obehövlig om barnen redan genomgått en undersökning enligt HSLF-FS 2019:19 det senaste året (framgår av proposition 2016/17:59). Socialtjänsten har normalt inte egen expertis för att avgöra om undersökning behövs eller ej och bör vid behov konsultera sjukvården vid behov för att göra en bedömning.

Skillnad mellan hälsoundersökning av placerade barn och läkarundersökning av barn inför ansökan om vård med stöd av LVU

Hälsoundersökningen i anslutning till en placering utanför hemmet motsvaras inte av den läkarundersökning som ska göras inför en ansökan om vård med stöd av LVU och ska inte förväxlas med denna. Läkarundersökningen enligt 32 § LVU syftar istället till att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för behovet av vård enligt LVU och för planering av vården.

Hälsoundersökningen i anslutning till en placering utanför hemmet har ett bredare syfte och ska vara mer heltäckande än läkarundersökningen enligt LVU (Prop. 2016/17:59). Läkarundersökningen enligt 32 § LVU ersätter således inte en hälsoundersökning i anslutning till en placering. Den som undersökts enligt 32 § LVU ska ändå erbjudas en hälsoundersökning.

Kartläggning av hälsoundersökningar

SKR har kartlagt hur många av placerade barn och unga som blir hälsoundersökta, hur många som på begäran av socialtjänsten får sin tandhälsa undersökt samt i vilken omfattning barnen har behov av uppföljning inom hälso- och sjukvården.

Vi har även undersökt hur överenskommelserna mellan regioner och kommuner ser ut, avseende de delar som handlar om hälsoundersökningar och närliggande frågor.

Under 2020 gjordes ytterligare en uppföljning av placerade barns hälsa och rapporten publicerades i december 2020.

Resultaten i rapporten för 2020 är i vissa avseenden något mer positiva jämfört med den förra kartläggningen, men utvecklingen går mycket långsamt och det finns fortsatt stora utmaningar och behov av ett fortsatt förändringsarbete.

Rapport: Nationell kartläggning om hälsoundersökningar för placerade barn, 2020 (PDF) Pdf, 1 MB.

Rapport: Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering, 2017

Rapport: Nationell kartläggning läkarundersökning inför placering av barn och unga, 2015

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.