Publicerad 22 mars 2021

Frågor och svar om HME-enkäten

Här svarar vi på vanliga frågor och svar om HME-enkäten.

Genomförandet av HME

 • Hur genomförs en HME-enkätundersökning?

  Genomförandet ansvarar den enskilde arbetsgivaren (kommunen eller regionen) själv för. Oftast görs det tillsammans med leverantören av den ordinarie medarbetarenkäten.

  SKR och RKA bidrar med frågebatteriet, support, publicering i Kolada samt visst analysstöd.

 • Vilka riktas HME-enkäten till?

  HME-enkäten är primärt tänkt att riktas till de anställda i en kommun eller region, helst samtliga anställda i organisationen.

  Om förutsättningarna finns kan det vara lämpligt att även använda HME-enkäten på koncernnivå, till exempel rikta den till de anställda i egna bolag eller hos privata utförare som anlitas av kommunen eller regionen. Dessa enkätsvar ska dock inte ingå Koladaredovisningen utan ska hanteras separat. I Kolada redovisas endast anställda i kommunen eller regionen.

 • När ska undersökningen genomföras?

  Undersökningen genomförs vid valfri tidpunkt på året. Det år den genomförs är också det år som siffrorna ska redovisas under i Kolada. Det gäller även om underlaget blir färdigt att publiceras i Kolada först efter årsskiftet till efterföljande år.

Verksamhetsindelning i HME

 • Hur motiveras den valda verksamhetsindelningen?

  Verksamhetsindelningen är gjort med utgångspunkt i att HME ska gå att jämföra med övriga nyckeltal i Kolada. Grundprinciperna för indelningen är hämtade från Kommunala räkenskapssammandraget (RS) och utgår från hur ekonomin i verksamheten redovisas.

  I stora drag gäller den även redovisningen av verksamhetsresultat, till exempel i form av nyckeltal i Öppna jämförelser eller Kolada. Det är viktigt att redovisningen av resultat avseende ekonomi, personal (HME) och verksamhet går att koppla ihop och analysera tillsammans.

  Indelningen harmonierar även med SKR:s partsgemensamma lönestatistik, novemberstatistiken, som också bygger på RS-indelningen.

 • Vad/vilka räknas till respektive verksamhetsområde?

  Detaljerad beskrivning kommun i tabell (PDF) Pdf, 317 kB.

  Detaljerad beskrivning region i tabell (PDF) Pdf, 397 kB.

  Det är viktigt och nödvändigt av flera skäl:

  1. Om redovisningen endast görs på övergripande kommunnivå, känner sig sannolikt bara kommunledningen och personalkontoret berörda och ansvariga. De ansvariga för respektive verksamheter måste se att resultatet tillhör dem och deras verksamhet – vilket förutsätter verksamhetsuppdelad redovisning.
  2. De går inte att koppla resultaten från HME-enkäten till nyckeltal för verksamhet och ekonomi annars.
  3. Om svaren endast redovisas på övergripande kommunnivå, kommer resultatskillnaderna att slätas ut och drunkna i totalen.
 • Vilka medarbetare ska redovisas under respektive verksamhetsområde?

  All personal som arbetar inom en specifik verksamhet redovisas där, oavsett vilket yrke de har. Inom grundskola redovisas till exempel de administratörer, städare, rektorer, vaktmästare, lärare, fritidsledare, kökspersonal och så vidare som arbetar där.

 • Var ska svaren redovisas för de medarbetare som inte arbetar inom något av de nämnda verksamhetsområdena?

  De redovisas, tillsammans med alla andra, under området ”Kommunen totalt” eller ”Regionen totalt”.

 • Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på kommunens eller regionens kansli redovisas under?

  I det Kommunala räkenskapssammandraget RS nycklas oftast gemensamma kostnader ut på delverksamheterna, men när det gäller enkätsvaren i HME går det inte att göra på samma vis.

  Exempel

  Om medarbetarna på utbildningsförvaltningens kansli kan knytas till någon av de angivna verksamheterna, till exempel grundskola, läggs de under det området. Om de däremot jobbar övergripande inom utbildningsområdet (eller de olika enkätsvaren inte gå att skilja ut) tar ni inte med resultaten i delområdena utan bara i totalen för kommunen.

 • Vilka svar ska redovisas under "Kommunen totalt" eller "Regionen totalt?

  Alla medarbetare redovisas på kommunen eller regionen totalt (beroende på vad det avser). Det vill säga både de som går och de som inte går att placera i en specifik verksamhetsundergrupp redovisas på totalen.

  SKR eller RKA kan på central nivå inte slå ihop grupperna till en totalsiffra eftersom det då skulle bli ett ovägt medelvärde av alla verksamheter i kommunen eller regionen.

 • Var ska chefernas svar redovisas?

  Chefer ska, om möjligt, vara med i undersökningen och redovisas under det verksamhetsområde där de är verksamma. Går det inte att koppla till något enskilt område så läggs det under kommunen eller regionen totalt. Chefer hanteras alltså på samma sätt som andra medarbetare.

 • Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på regionens allmänna service och fastighetsförvaltning redovisas under?

  Om medarbetarna på allmän service eller fastighetsförvaltning kan knytas till någon av de i beräkningsstödet angivna verksamheterna, till exempel specialiserad somatisk vård, läggs de under det området.

  Om de däremot jobbar övergripande inom regionen (eller de olika enkätsvaren inte går att skilja ut) tar ni inte med resultaten i delområdena utan bara i totalen för regionen.

  Om de jobbar inom olika delar av, men aldrig utanför, hälso- och sjukvården, läggs resultaten både på regionen totalt och hälso- och sjukvård totalt.

 • Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på regionens medicinska service redovisas under?

  Medicinsk service (RS 940) ska redovisas under Hälso- och sjukvård totalt. I de fall den medicinska servicen kan kopplas direkt till någon av hälso- och sjukvårdens delverksamheter ska den även redovisas där.

 • Var ska svaren för de som jobbar inom flera olika verksamheter redovisas?

  Medarbetare som är anställda inom flera olika verksamheter redovisas där de har huvuddelen av sin anställning. Har de lika andelar av sin anställning på flera verksamhetsområden, till exempel 50/50, redovisas förslagsvis resultatet på de bägge verksamhetsområdena.

Redovisning av HME

 • Varför ska resultatet av HME-enkäten redovisas öppet i databasen Kolada?

  Ett av huvudsyftena med HME-enkäten är att skapa ett material som underlättar jämförelser mellan olika kommuner och regioner. Det bidrar till utveckling av arbetsgivarpolitiken och verksamheten. SKR:s och RKA:s uppfattning är att öppen redovisning av resultatet är en förutsättning för att säkra att syftet uppfylls.

  Alla kommuner och regioner som använder sig av HME-enkäten förväntas bidra till att skapa ett bra jämförelse- och analysunderlag, genom att redovisa resultatet i Kolada.

 • Hur gör man för att publicera resultat i Kolada?

  Grundläggande är att resultaten från undersökningen är uppdelade på kön och verksamhet. Nästa steg är att hämta beräkningsmallen från kolada.se och mata in resultatet i excel-filen enligt anvisningar. En kopia av filen skickas sedan till inmatning@kolada.se och märks HME i mejlets ämnesfält.

  Redovisa HME i Kolada

 • Var ska svaren redovisas för de medarbetare som är anställda inom flera olika verksamheter?

  Medarbetare som har samma andelar av sin anställning på flera verksamhetsområden, till exempelvis 50/50, redovisas förslagsvis på de bägge verksamhetsområdena. Medarbetare som har merparten av sin anställning på ett verksamhetsområde redovisas endast där.

 • Varför ska svaren redovisas könsuppdelat?

  Generellt ska all statistik som går att könsuppdela på ett relevant sätt uppdelas. Blir någon grupp så liten att svaren kan härledas till enskilda personer, och därmed bli integritetskränkande, går det att bara redovisa ena könet eller endast redovisa totalen.

 • Hur många individer måste ingå i respektive undergrupp (könsuppdelat inom en verksamhet) för att svaren ska kunna redovisas utan att bli integritetskränkande?

  SKR och RKA gör inte några kvalitetssäkringar eller granskningar av materialet. Det ansvaret vilar på respektive uppgiftslämnare. På uppgiftslämnaren vilar även ansvaret för att inga uppgifter redovisas som kan härledas till enskilda personer och därmed vara integritetskränkande.

  De lokala principer som gäller hos varje enskild arbetsgivare för hur små undergruppers svar som bör redovisas i medarbetarenkäter gäller även vid hantering av HME-enkäten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Örjan Lutz
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.