Publicerad 28 februari 2022

IT

Informationen i kvalitetsregister hanteras i en teknisk infrastruktur där vårdgivares dokumentationssystem, registrets egna tekniska plattform och de kanaler som används för att presentera registerinformation eller forskning knyts samman.

Datainsamling

Datainsamling sker idag huvudsakligen manuellt via webbformulär. Detta utgör ett dubbelarbete i och med att underlagen redan finns noterade i journal.

Här pågår en förflyttning till mer automatiserad datainsamling, vilket bidrar till att sjukvårdspersonalen kan slippa hela, eller del av, uppgiftslämnarbördan.

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om en strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

Strategi för informationsförsörjning

Samverkan

Idag finns tekniska förutsättningar för att knyta samman de många intressenterna med vårdens system. Den stora utmaningen alla parter ställs inför när systemen ska samverka är behovet av semantisk överensstämmelse. Även om vi betecknar information på olika sätt så måste vi bli entydiga i vad vi avser. Grunden för detta är en mer enhetlig begreppsanvändning. Alla system behöver en så kallad informationsspecifikation som entydigt deklarerar vilken information som avses.

Standarder

Den tekniska överföringen och hanteringen av data använder standardiserade koder hämtade från både nationella och internationella klassifikationer och kodverk. Vården har lång erfarenhet av detta och kan fortsatt använda etablerade standarder som exempelvis International Classification of Diseases (ICD), Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) eller också lägga till nya som Snomed CT. Mycket som uttrycks i fritext kan i stället noteras mot fasta svar vilket ger bättre struktur, läsbarhet och därtill möjlighet att knyta mot standardkoder för maskinell läsning.

Del 5: Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.