Publicerad 14 juni 2024

Forskning och industrisamverkan

Är du forskare och vill ha information om du hur du använder kvalitetsregisterdata i forskning? Här finns information till stöd för ditt arbete.

Registerforskning

Data från hälso- sjukvårdsregister kan hämtas dels hos de nationella kvalitetsregistren, dels hos andra aktörer såsom Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Nationella kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren tilllhandahåller data för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård, samt för forskning. På registrens respektive webbplatser finns information om hur data hämtas ut.

Hitta register

För forskning inom läkemedelsindustrin finns en särskild överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och företrädare för läkemedelsindustrin.

Industrisamverkan

Socialstyrelsen

På Socialstyrelsen finns registerservice som har till uppgift att stödja de nationella kvalitetsregistren med att förbättra kvaliteten på data, bland annat genom att göra täckningsgradsanalyser med hjälp av hälsodataregistren. Stödet omfattar bland annat:

  • Statistik från hälsodataregistren, socialtjänstregistren och dödsorsaksregistret.
  • Sambearbetningar av kvalitetsregisterdata och Socialstyrelsens register, till exempel för att titta på täckningsgrader eller indikatorer.
  • Service för forskning som bedrivs med utgångspunkt i registerdata, till exempel hälsodataregister och kvalitetsregister.

Beställa data och statistik på socialstyrelsen.se

Vetenskapsrådet

Registerforskning.se är en tjänst från Vetenskapsrådet med syfte att underlätta registerbaserad forskning. Där finns bland annat en steg för steg-guide som vägleder genom forskningsprocessen. Där finns också verktyget Register Utiliser Tool (RUT) som underlättar registerbaserad forskning genom att tillåta sökning och analys av metadata från bland annat Nationella Kvalitetsregister.

Registerforskning.se

Forskningskonferenser

"Kvalitetsregister för forskning" är en återkommande forskningskonferens som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför i samarbete med Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Syftet är att öka kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Målgruppen är i första hand personer inom akademi, hälso- och sjukvård, industri eller myndighet.

”Registerforskning” är en annan återkommande konferens med Vetenskapsrådet som huvudarrangör i samverkan med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Biobank Sverige, Forte, Försäkringskassan och nationella kvalitetsregister. Målgrupp är forskare och andra som arbetar med registerbaserad forskning.

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.