Publicerad 19 januari 2024

Informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Det pågår ett arbete med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister.

Arbetet innebär att den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation tillsammans med stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister samordnar genomförandeprojekt för automatiserad informationsförsörjning, via nationell infrastruktur. En strukturerad vårdinformation är en förutsättning för att nå automatiserad informationsförsörjning.

Positiva effekter

  • Effektivare registrering som innebär frigörande av tid till andra värdeskapande aktiviteter.
  • En ökad andel av patienter som ingår i registret.
  • En ökad mängd av variabler som rapporteras per patient.
  • Ökad datakvalitet genom ökad systematik.
  • Minskad eftersläpning i rapportering. Resultatförbättring inom vården genom ökad användning av registerdata.

Beslutad strategi

Automatiserad informationsförsörjning är ett sätt att praktiskt genomföra Strategi för informationsförsörjning som Ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister har beslutat om.

Strategin syftar till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare, men även till att bidra till en sammanhållen, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar utveckling, drift och förvaltning - både på regional och nationell nivå.

Pågående projekt

Programmet för automatisering av informationsförsörjning inleddes hösten 2020 med projekt inom cancer- och hjärt-kärlområdet. Leveranser hittills visar på resultat mellan 30 och upp till 100 procents minskning av dubbeldokumentation. Arbetet har fortsatt med anslutning av register inom rörelseorganen, kirurgi och reumatologi. Under 2024 pågår förstudier och projekt inom psykiatri, hjärt-kärl och ögonsjukdomar. Utöver det har även breddning till fler regioner redan genomförts och planeras fortsatt till ett flertal regioner under 2024.

Arbete pågår också för register inom kommunal hälso- och sjukvård, där samtliga journalsystemsleverantörer ingår. Senior alert är först ut och genomför arbetet med automatiseringen tillsammans med kommunerna. Totalt omfattas fem register inom kommunal hälso- och sjukvård. Förstudier för RiksSår, SveDem och Palliativregistret har genomförts. Under 2024 pågår projekt för Palliativregistret och ett breddinförande startas hos fler kommuner för informationsförsörjning till Senior alert.

Styrning

Projekten för regionerna leds av en programstyrning som består av följande aktörer: Kundgrupp Cosmic, Kundgrupp SUSSA, Inera, Registercentrumorganisationerna (RCO) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En motsvarande styrning finns för kommunal hälso- och sjukvård där även representanter ingår från styrgruppen för Nationell kunskapsstyrning socialtjänst - Sveriges kommuner i samverkan (S-KiS) och det nationella programområdet Äldres hälsa.

Prioriteringskriterier för kommande projekt

Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation har genom en nationell arbetsgrupp tagit fram urvalskriterier som regionerna kan använda när de ska prioritera vilka register som är bäst lämpade för automatiserad informationsförsörjning. Kriterierna används som stöd för att prioritera kommande förstudier och projekt.

Inriktningsbeslut

Samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation har beslutat att informationsförsörjning mellan regioners vårdinformationssystem och de Nationella kvalitetsregistren ska ske via den nationellt gemensamma infrastrukturen och den av Inera framtagna tjänsten Informationsutlämning till Nationella kvalitetsregister.

Styrande principer och arbetssätt för effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister Pdf, 408 kB.

Tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister

Ineras tjänst Informationsutlämning till kvalitetsregister erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade. Med tjänsten kan journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Det sparar tid för vårdpersonalen som slipper registrera samma information flera gånger.

Mer om tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister på Ineras webb

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Hultgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.