Publicerad 27 maj 2021

Informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister

Ett arbete med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister pågår.

Arbetet innebär att den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation tillsammans med stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister samordnar genomförandeprojekt för automatiserad informationsförsörjning, via nationell infrastruktur. En strukturerad vårdinformation är en förutsättning för att nå automatiserad informationsförsörjning.

Positiva effekter

  • Effektivare registrering som innebär frigörande av tid till andra värdeskapande aktiviteter.
  • En ökad andel av patienter som ingår i registret.
  • En ökad mängd av variabler som rapporteras per patient.
  • Ökad datakvalitet genom ökad systematik.
  • Minskad eftersläpning i rapportering. Resultatförbättring inom vården genom ökad användning av registerdata.

Beslutad strategi

Automatiserad informationsförsörjning är ett sätt att praktiskt genomföra Strategi för informationsförsörjning som Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om.

Strategin syftar till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare, men även till att bidra till en sammanhållen, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar utveckling, drift och förvaltning - både på regional och nationell nivå.

Pågående regionala projekt

I samarbete med Kundgrupp Cambio Cosmic (KGC) och initialt tre regioner; Region Värmland, Region Kalmar Län och Region Uppsala, pågår projekt med löpande leveranser under 2021. Projekten fokuserar på att automatisera informationsförsörjningen från vårdinformationssystemet Cosmic till RiksSvikt (nationellt hjärtsviktsregister), Nationellt Kvalitetsregister för bröstcancer och Nationella prostatacancerregistret. Första driftsättningen planeras under våren 2021 för RiksSvikt.

Pågående kommunala projekt

I samarbete med leverantörer av vårdinformationssystem inom kommunal hälso- och sjukvård har förstudier startats upp under våren 2021. I förstudierna tas det fram underlag för det fortsatta arbetet med att informationsförsörja kvalitetsregistren. De register som ingår är Senior alert SveDem, RiksSår, BPSD och Palliativregistret.

Styrning

Projekten för regionerna leds av en programstyrning som består av följande aktörer: Kundgrupp Cambio Cosmic, Inera, Registercentrumorganisationerna (RCO) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En motsvarande styrning finns för kommunal hälso- och sjukvård där även representanter ingår från styrgruppen för Nationell kunskapsstyrning socialtjänst - Sveriges kommuner i samverkan (S-KiS) och det nationella programområdet Äldres hälsa.

Urvalskriterier för kommande projekt

Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation har genom en nationell arbetsgrupp tagit fram urvalskriterier för att kunna prioritera vilka register som är bäst lämpade för en automatisering. Dessa kommer användas som stöd för regionernas urval för prioritering av kommande förstudier och projekt.

Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation

Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation på kunskapsstyrningvard.se

Strategi för informationsförsörjning

Strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister (PDF) Pdf, 777 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset