Publicerad 17 september 2021

Att söka och redovisa medel

Aktuell information om den övergripande tidplanen för redovisning av verksamhet som genomförts under 2020 och ansökningsprocess inför 2022.

Övergripande tidplan 2021

Inför 2021 planeras att redovisningar och granskningar kommer att ske enligt nedan. Observera att vissa justeringar kan komma att göras.

Januari-mars

Ett nytt system för redovisning och ansökan lanseras. Alla registerhållare kommer uppmanas att gå in i systemet och uppdatera de uppgifter som tidigare funnits i registerprofilen. Stödfunktionen informerar löpande.

1 mars – Q1

Första redovisningen ska vara inlämnad. Redovisningen ska innehålla ekonomisk redovisning för 2020 och budget för 2021, redovisning av forskningsaktivitet och samarbete med industrin under 2020, samt verksamhetsberättelse för 2020.

13 juni – Q2

Andra redovisningen ska vara inlämnad. Redovisningen ska innehålla uppgifter om senaste årens anslutningsgrad, täckningsgrad och missing values, om registrets återkoppling till vården samt förbättringsarbeten som genomförts 2020.

Våren/sommaren

Expertgruppen arbetar med granskning av respektive Nationellt Kvalitetsregister

6 september – Q4

Redovisning av planer för 2022, budgetäskande för 2022 inklusive årsrapport för 2020 och innevarande ekonomisk årsprognos ska vara inlämnad.

September – oktober

Expertgruppen fastställer sitt förslag till bedömning och fördelning av medel till Nationella Kvalitetsregister.

November

Samverkansgruppen fastställer bedömningar och fördelning av medel till Nationella Kvalitetsregister. Detta utgör beslutsunderlaget till Ledningsfunktionen.

Början av december

Ledningsfunktionen fattar det slutgiltiga beslutet om medelstilldelning inför 2022.

December

Tilldelningsbesluten skickas ut till registerhållare samt CPUA-myndigheten under förutsättning att SKR och staten träffat en överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister för 2022.

Nya register

Nya registerinitiativ kommer inte ges möjlighet att ansöka om nationellt bidrag för 2021.

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.