Publicerad 1 juni 2021

Utlämnande av uppgifter för forskning

Uppgifter i ett kvalitetsregister omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess, därför måste det ske en sekretessprövning innan de kan användas i forskning. En förutsättning för ett utlämnande av kvalitetsregisterdata är att forskningen är etikgodkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Att bedriva forskning på kvalitetsregisterdata

En forskningshuvudman som vill bedriva forskning på kvalitetsregisterdata ska:

  • Upprätta en dialog med registerhållaren för aktuellt kvalitetsregister.
  • Ansöka om tillstånd hos den regionala Etikprövningsmyndigheten.
  • Lämna sin forskningsplan och sitt etikgodkännande från Etikprövningsmyndigheten till registerhållaren som handlägger frågan om utlämnande.

Registerhållare, styrgrupp och registrets CPUA-myndighet ska samarbeta i frågor som rör personuppgiftshantering och utlämnande av uppgifter till forskning.

Forska på registerdata

Ersättning för datauttag till forskning

Huvudmannen för ett Nationellt Kvalitetsregister, oftast en region, kan ta ut ersättning för nedlagd arbetsinsats för datauttag.

Ersättning ska utgå från självkostnadsprincipen och fastställas inom ramar som beslutats av fullmäktige.

Kontakta en enhet inom Registercentrumorganisationen (RCO) om du har frågor.

Registercentrumorganisationen

Forskning utanför EU OCH EES

Bedrivs forskningen i ett tredje land, det vill säga utanför EU/EES-området, finns det särskilda bestämmelser i GDPR som reglerar sådan överföring av personuppgifter. Utgångspunkten är att det är förbjudet att överföra personuppgifter från ett EU- eller EES-land till ett tredje land, men förbudet har ett flertal undantag.

CPUA-myndigheten måste alltid beakta sekretessbestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) i sin laglighetsprövning. Det gäller även sekretess och utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning vid utlämnande för utländsk forskning.

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.