Publicerad 1 juni 2021

Redovisning och uppföljning

Registren och respektive registercentrum (RC) ska redovisa uppgifter till Stödfunktionen tre gånger per år. Redovisningen avser att beskriva hur registret uppfyller de övergripande principerna för medelstilldelning som är relevans, design, täckningsgrad, förbättring av vården och ny kunskap och forskning. Inför varje redovisning får registerhållaren samt ansvarig chef för registercentrum (RC) detaljerade anvisningar från Stödfunktionen. Varje år lämnas också en ekonomisk redovisning av hur tilldelade medel har använts.

Relevans

Registrets relevans för god vård i ett nationellt perspektiv baseras på områdets allvarlighetsgrad, volym, kostnader samt behov av kvalitetsuppföljning och kvalitetsförbättring inom berört område. Registrets relevans ligger inte till grund för medelstilldelning, utan är ett baskrav för att ingå i överenskommelsen.

Design

Registret ska generera relevant information som bidrar till att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården samt omsorg. Registrets upplägg och innehåll behöver därför vara rätt designat. Varje Nationellt Kvalitetsregister har ett system för validering och hög datakvalitet samt ett system för rapportering av data.

Täckningsgrad

En hög täckningsgrad är en förutsättning för att uppnå kvalitetsförbättring av vården nationellt. Måttet täckningsgrad avser andel patienter som ingår i kvalitetsregistret i relation till samtliga patienter eller brukare som uppfyller kraven för att ingå.

Förbättring av vården

Registren ska redovisa objektiva resultatmått på förbättringar på nationell nivå. Det kan omfatta kvalitetsförbättringar över tid, minskad skillnad mellan olika enheter eller förbättrade processmått.

Registren visar också på områden som behöver förbättras, eller där tydlig ojämlikhet finns mellan regionerna. Uppfyllelsen av målnivåer kan följas dynamiskt för många sjukdomar.

Ny kunskap/forskning

Genomförd och pågående forskning på registrets data följs upp årligen. Det är viktigt att ny kunskap som registret bidrar till att få fram sprids inom professionen.

CPUA-myndighetens ansvar

I den centralt personuppgiftsansvariga (CPUA) myndighetens ansvar ingår internkontroll av de Nationella Kvalitetsregistren, och uppföljning av att respektive register har utfört det som de redovisar.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.