Publicerad 1 juni 2021

Användning av medel och övrig finansiering

Medlen ska användas för att driva och utveckla det Nationella Kvalitetsregistret i enlighet med vad som anges i överenskommelsen och i registrets beslutsbrev. Extern finansiering är möjlig.

Medlens användning

Nationella Kvalitetsregister ska enligt patientdatalagen (2008:355) primärt användas för att säkra och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Medlen ska användas för att driva och utveckla kvalitetsregistret i enlighet med vad som anges i överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister och i beslutsbrevet som Stödfunktionen skickar ut.

Registret ska ha ett aktivt samarbete med RCO samt med de nationella programområden som ingår, eller kommer att ingå, i regionernas system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Ett kvalitetsregister ska primärt användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, uppgifter får inte samlas in för ändamålet forskning. Däremot får insamlade uppgifter sekundärt användas för forskning. Medel från överenskommelsen får således inte användas för ändamålet genomförande av forskning.

Nationella Kvalitetsregister får heller inte användas för individuella bedömningar och åtgärder i hälso- och sjukvård. Medel från överenskommelsen får således inte användas för att finansiera funktioner i registren för sådan användning.

Övrig finansiering

Det finns möjligheter för ett Nationellt Kvalitetsregister att få extern finansiering, till exempel från industrin, Life Science eller en myndighet som Vetenskapsrådet. Flera forskningsprojekt bedrivs i samverkan mellan register och externa parter.

Tjänster som kvalitetsregistret tillhandahåller industrin ska ersättas enligt självkostnadsprincipen och regionfullmäktiges kostnadsramar. Löner, räntor och avskrivningar samt eventuella påslag avseende kostnader för att teckna avtal, overheadkostnader samt kostnader för infrastruktur och utveckling av registret kan inkluderas.

Medlen ska redovisas separat i registrets redovisningar till Stödfunktionen, alla kostnader skall redovisas på ett transparant sätt.

  • Drift och förvaltning av kvalitetsregister betraktas som del av ordinarie verksamhet och kan inte ersättas.
  • Direkt sponsring eller donation från industrin till kvalitetsregister får inte förekomma varken från företag eller yrkesprofessionella föreningar med kopplingar till kvalitetsregister.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.